รายชื่อผู้เข้าอบรม

HA 305 รุ่นที่ 1 : HA สำหรับงานสนับสนุนบริการ

ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2546

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

จังหวัด

1

นาย

เชาวฤทธิ์

พจมานเมธี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี

2

นาย

สิริพงษ์

สุรินโยธา

นายช่างเทคนิค 5

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี

3

นาง

มณีรัตน์

รอดอารี

พยาบาลเทคนิค 6

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

4

นาย

ณรงค์กฤษฎิ์

พลคำ

นักวิชาการสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลขุขันธ์

ศรีสะเกษ

5

นางสาว

ศิริภาพ

สำนักนิตย์

เจ้าหนาที่บริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลขุขันธ์

ศรีสะเกษ

6

นาง

กชกร

เกตุจูม

ลูกจ้างประจำ

โรงพยาบาลกาบเชิง

สุรินทร์

7

นาย

อำพร

ดวงพรม

เจ้าพนักงานธุรการ 4

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ขอนแก่น

8

นาง

นงค์เพ็ญ

ผิวคำ

เจ้าพนักงานธุรการ 5

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ขอนแก่น

9

นางสาว

ดวงจันทร์

อุทรดัน

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

ร้อยเอ็ด

10

นาง

สุภาวรรณ์

มูลมี

เจ้าพนักงานธุรการ 5

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

ร้อยเอ็ด

11

นางสาว

พรทิพย์

สม้าน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4

โรงพยาบาลเขื่องใน

อุบลราชธานี

12

นาง

ไพบูลย์

ร่มเย็น

เจ้าพนักงานพัสดุ 4

โรงพยาบาลเขื่องใน

อุบลราชธานี

13

นาง

ภัทรพร

ไพฑูรย์

จพ.การเงินและบัญชี

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

นครราชสีมา

14

นาย

สุริยะ

เนินทอง

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

นครราชสีมา

15

นาย

ประสิทธิ์

ภูมิค้า

เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

นครราชสีมา

16

นาง

ไฉไล

บุญญฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

นครราชสีมา

17

นาง

เข็มทอง

หน่อศรีดา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

18

นางสาว

ทิพธิญา

เฮียงสอน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

19

นาง

ทิพวรรณ

สร้อยคำ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

20

นาง

กิตตนันท์

แพงจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

21

นางสาว

มนัสนันท์

พรมอาสา

ทันตแพทย์ 5

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

22

นางสาว

นวสรณ์

เลปวิทย์

นักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

23

นาง

ดวงฤดี

โชติกลาง

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

24

นางสาว

รัตติกาล

เอี่ยมตระการ

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

25

นาง

สงวนจิตร

นุตาดี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

26

นางสาว

อาภาพรรณ

คงสงค์

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

27

นาย

ธีระชัย

น้อยทรงค์

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลดอนตาล

มุกดาหาร

28

นาย

ไพโรจน์

ศรีนอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลดอนตาล

มุกดาหาร

29

นาย

ณิพล

บุทธิจักร

เจ้าหน้าที่พยาบาล 6

โรงพยาบาลดอนตาล

มุกดาหาร

30

นาง

เจริญ

สังฆะมณี

จพ.การเงินและบัญชี 5

โรงพยาบาลเมยวดี

ร้อยเอ็ด

31

นางสาว

มณฑา

แซ่วุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลอุ้มผาง

ตาก

32

นาง

วัชราภรณ์

คัมภีร์

นักวิชาการสาธารณสุข 5

โรงพยาบาลอุ้มผาง

ตาก

33

นาง

อ้อมใจ

รุ่งทองใบสุรีย์

โภชนากร 5

โรงพยาบาลวารินชำราบ

อุบลราชธานี

34

นางสาว

แก้วประนอม

บุญล้อม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลวารินชำราบ

อุบลราชธานี

35

นาย

บรรพต

พาพรหม

นายช่างโยธา

โรงพยาบาลวารินชำราบ

อุบลราชธานี

36

นาง

เนตรชนก

พงษ์โสภา

เจ้าหน้าที่ธุรการ 5

โรงพยาบาลวารินชำราบ

อุบลราชธานี

37

นาง

วันเพ็ญ

จองมาลา

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี

38

นาย

ดุสิต

หรุ่นโพธิ์

นักรังสีการแพทย์ 6

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

อุบลราชธานี

39

นางสาว

เยาวเรศ

เอื้ออารีเลิศ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี

40

นางสาว

วนิดา

อินทรกำแหง

พ.วิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

41

นาง

บังอร

เตือประโคน

จพ.การเงินและบัญชี 5

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

42

นางสาว

จตุพร

ทองแสง

นักวิชาการพัสดุ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

43

นาง

อัมพิกา

มลสิน

จพ.งานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลชานุมาน

อำนาจเจริญ

44

นางสาว

จุไลวรรณ์

แสงเหลือง

พยาบาลวิชาชีพ 4

โรงพยาบาลชานุมาน

อำนาจเจริญ

45

นาย

พัฒนา

ขุนจิตรงาม

นายช่างเทคนิค 3

โรงพยาบาลชานุมาน

อำนาจเจริญ

46

นาง

สมชิด

เกษเกษม

โภชนาการ 5

โรงพยาบาลปะคำ

บุรีรัมย์

47

นาง

สุวรรณา

จิวานัง

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลปะคำ

บุรีรัมย์

48

นาย

ประไพ

แสนอุบล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4

โรงพยาบาลสว่างแดนดิน

สกลนคร

49

นาย

ดุสิต

โชคสวัสดิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลนาดูน

มหาสารคาม

50

นาย

ปรีชา

ทาเภา

พนักงานขับรถยนต์

โรงพยาบาลนาดูน

มหาสารคาม

51

นาง

วิจารณ์

ศรีมนตรี

พยาบาลเทคนิค

โรงพยาบาลนาดูน

มหาสารคาม

52

นาง

ทองพูล

สีหาโบราณ

คนครัว

โรงพยาบาลนาดูน

มหาสารคาม

53

นาย

ลำพันธ์

ภารมาตร์

คนงาน (งานซ่อมบำรุง)

โรงพยาบาลนาดูน

มหาสารคาม

54

นาง

เนตรนภัส

พันธุ์วรรณ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี

55

นางสาว

ปาริชาติ

บุตรดีมี

เภสัชกร 6

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี

[home]