รายชื่อผู้ลงทะเบียน HA 301 รุ่น 4 อบรมวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2547

ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์บริการวิชาการ อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

จังหวัด

1

นาย

อุรส

สิงห์งาม

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

2

นางสาว

นิธินาถ

เอื้อบัณฑิต

เภสัชกร 7

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

3

นาย

ธีรพงศ์

ภิรมย์กิจ

เภสัชกร 3

โรงพยาบาลซำสูง

ขอนแก่น

4

นาย

นรชัย

สกุลคู

ทันตแพทย์ 4พ

โรงพยาบาลซำสูง

ขอนแก่น

5

นางสาว

ปวีณา

ตั้งตระกูล

เภสัชกร 3 พ

โรงพยาบาลพระยืน

ขอนแก่น

6

นางสาว

กุลณา

จรรยาภรณ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพระยืน

ขอนแก่น

7

นาง

นงนภา

เสนาลัย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพระยืน

ขอนแก่น

8

นาง

บุญรักษา

เกษเจริญคุณ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพระยืน

ขอนแก่น

9

นาย

ธนา

เชื้อบัณฑิต

นายแพทย์ 4 พ

โรงพยาบาลพระยืน

ขอนแก่น

10

นาย

ภาคย์

โภคะรัตน์ศิริ

ทันตแพทย์ 8

โรงพยาบาลพระยืน

ขอนแก่น

11

นาย

นิติ

จำปาเจียม

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ

12

นางสาว

รุ่งทิพย์

พีภูเขียว

พยาบาลวิชาชีพ 4 พ

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ

13

นาย

สุนทร

พรมเมืองขวา

เภสัชกร 3 พ.

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ

14

นาย

พฤทธิ์

เครือชัยพินิต

นายแพทย์ 4 พ.

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ

15

นาง

วิชชุดา

ชินกิ่ง

พยาบาลเทคนิค 6

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ

16

นาย

วุฒิภัทร

รุ่งหิมวรรณ

เภสัชกร 3 พ.

โรงพยาบาลชุมพวง

นครราชสีมา

17

นาย

สุรกิจ

พรชัย

นายแพทย์ 4 พ.

โรงพยาบาลชุมพวง

นครราชสีมา

18

นาง

กฤษดาพร

เหลืองวัฒนพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ 5

โรงพยาบาลขามทะเลสอ

นครราชสีมา

19

นาง

พรพิชญ์

พรหมพันธ์ใจ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลขามทะเลสอ

นครราชสีมา

20

นาย

ทรงศักดิ์

ชุมศรี

หัวหน้าฝ่ายชันสูตร 6

โรงพยาบาลขามทะเลสอ

นครราชสีมา

21

นาย

วิรุฬห์

นาคจำรัสศรี

ทันตแพทย์ระดับ 4

โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

นครราชสีมา

22

นางสาว

พรทิพย์

แพชัยภูมิ

พยาบาลวิชาชีพ 4

โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

นครราชสีมา

23

นาย

เค

สุเทวี

เภสัชกร 4 พ

โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

นครราชสีมา

24

นางสาว

สุวิมล

ทรัพย์เรืองศรี

พยาบาลเทคนิค 4

โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

นครราชสีมา

25

นาง

นวลหงษ์

เพ็ชรดี

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นครราชสีมา

26

นาง

อัญชลี

วงษ์ประดิษฐ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นครราชสีมา

27

นาง

ประภาพร

บุญเพิ่ม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นครราชสีมา

28

นาง

ละเมียด

เศรษฐจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นครราชสีมา

29

นาย

อนุศักดิ์

ธรรมรักษา

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 5

โรงพยาบาลห้วยแถลง

นครราชสีมา

30

นางสาว

จุฑามาศ

กัลป์ปากรณ์ชัย

ทันตแพทย์ 4 พ

โรงพยาบาลกระสัง

บุรีรัมย์

31

นาย

ธำมรงค์

กิ่มนางรอง

พยาบาลวิชาชีพ 4 พ

โรงพยาบาลกระสัง

บุรีรัมย์

32

นางสาว

นิสา

เย็นประโคน

พยาบาลวิชาชีพ 4 พ.

โรงพยาบาลกระสัง

บุรีรัมย์

33

นาย

โสมนัส

โกยสวัสดิ์

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลกระสัง

บุรีรัมย์

34

นางสาว

วิจิตรา

บุญเกื้อสงค์

เภสัชกร 3 พ

โรงพยาบาลหนองหงส์

บุรีรัมย์

35

นางสาว

อรพรรณ

มังกรแก้ว

นายแพทย์ 4 พ.

โรงพยาบาลหนองหงส์

บุรีรัมย์

36

นาย

จรินทร์

แววพานิช

นายแพทย์ 5 พ.

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

บุรีรัมย์

37

นางสาว

ณัฏฐกานต์

สุวรรณศักดิ์ศรี

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลหว้านใหญ่

มุกดาหาร

38

นาย

ปรเมศร์

ชิณธรรม

เภัชกร 3 พ

โรงพยาบาลหว้านใหญ่

มุกดาหาร

39

นาง

วัชรานันท์

เกษโข

เภสัชกร 4 พ.

โรงพยาบาลโพนทราย

ร้อยเอ็ด

40

นางสาว

กรกฎา

จันทร์สม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโพนทราย

ร้อยเอ็ด

41

นางสาว

ปุณฑรา

จินตรุ่งเรืองชัย

ทันตแพทย์ 4 พ.

โรงพยาบาลโพนทราย

ร้อยเอ็ด

42

นาง

อรพรรณ

อุดมพร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด

43

นาง

พิจิตรา

โพธิ์สนาม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด

44

นางสาว

นิภาพร

ผดุงกิจ

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด

45

นาง

วราพร

ประมังคะตา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด

46

นาง

สุวรรณา

เจริญสวรรค์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเชียงคาน

เลย

47

นาง

ศิริพร

แสงขาว

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลเชียงคาน

เลย

48

นาง

อรอุมา

เนตรผง

นักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

เลย

49

นาง

วิมลมาศ

พงษ์อำนวยกฤต

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

เลย

50

นาง

สุขใจ

ช่อรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

เลย

51

นาง

ทิพากร

พลเดชาสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

เลย

52

นาย

แววพงษ์

บับภาสังข์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลเชียงคาน

เลย

53

นาย

สุรวิชญ์

วิลาสคัมภีร์

เภสัชกร 7

โรงพยาบาลเชียงคาน

เลย

54

นาง

กวิสรา

นามวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลเชียงคาน

เลย

55

นางสาว

สุพรรณี

ชินกาญจนดิษฐ์

ทันตแพทย์ 4 พ

โรงพยาบาลเชียงคาน

เลย

56

นาย

โกวิทย์

รุ่งโจน์

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลเชียงคาน

เลย

57

นาย

จุฬา

พรหมฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเชียงคาน

เลย

58

นาง

สุภดี

ต้องมาเมือง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเชียงคาน

เลย

59

นาง

อัญชลี

คำกำจร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเชียงคาน

เลย

60

นาย

มานพ

ฉลาดธัญญกิจ

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

สกลนคร

61

นางสาว

สุพรรณิกา

ชามาตร

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลรักษ์สกล

สกลนคร

62

นาย

สันติรัฐ

หาญกุล

โภชนาการ

โรงพยาบาลรักษ์สกล

สกลนคร

63

นางสาว

วไลลักษณ์

นามโพธิ์ไทร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลรักษ์สกล

สกลนคร

64

นาย

อดิศักดิ์

จรัสเมธาวิทย์

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลบุ่งคล้า

หนองคาย

65

นาง

ศุภลักษณ์

วันคำ

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลพนา

อำนาจเจริญ

66

นาง

ประยูรวรรณ

โกมลศรี

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลพนา

อำนาจเจริญ

67

นางสาว

วิริยา

คณารักษ์

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลพนา

อำนาจเจริญ

68

นางสาว

วิไล

บุญมาลี

พยาบาลวิชาชีพ 4 พ.

โรงพยาบาลพนา

อำนาจเจริญ

69

นาย

วรวุฒิ

ศิวประภากร

นายแพทย์ 4 พ.

โรงพยาบาลพนา

อำนาจเจริญ

70

นาย

ศักดิ์สิทธิ์

พรสี่

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลลืออำนาจ

อำนาจเจริญ

71

นางสาว

จิราภรณ์

แสนนามวงษ์

นักเทคนิคการแพทย์ 4

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

อุดรธานี

72

นางสาว

ปรารถนา

วาทีประเทือง

นายแพทย์ 4 พ

โรงพยาบาลสร้างคอม

อุดรธานี

73

นางสาว

ปัทมาพร

สุวรรณแสง

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลสร้างคอม

อุดรธานี

74

นางสาว

จิรวรรณ

แสงแจ้ง

เภสัชกร 4 พ.

โรงพยาบาลสร้างคอม

อุดรธานี

75

นางสาว

เยาวลักษณ์

รัตนนิมิตร

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลสร้างคอม

อุดรธานี

76

นาง

พัชรี

อมรสิน

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลเขมราฐ

อุบลราชธานี

77

นาง

สิริสุข

ชอบงาม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลบุณฑริก

อุบลราชธานี

78

นางสาว

รุจิรา

บุตรจันทร์

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลบุณฑริก

อุบลราชธานี

79

นางสาว

ประภาพร

ศุภสุข

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลเขมราฐ

อุบลราชธานี

80

นางสาว

กมลรัตน์

คำพิลา

เภสัชกร 3 พ.

โรงพยาบาลเขมราฐ

อุบลราชธานี

81

พญ.

นริสสา

สันติธารา

นายแพทย์ 4 พ.

โรงพยาบาลเขมราฐ

อุบลราชธานี

82

นพ.

สันทัด

ภาติยะศิขันฑ์

นายแพทย์ 4 พ.

โรงพยาบาลเขมราฐ

อุบลราชธานี

83

นางสาว

สุชาดา

ประชุมแดง

นักสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเขมราฐ

อุบลราชธานี

84

นายแพทย์

ศิระ

เมืองไทย

นายแพทย์ 4 พ

โรงพยาบาลกุ้ดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี

85

นาย

ชัยยศ

พิสิฐพยัต

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี

86

นางสาว

ราชรัตน์

คำสัตย์

นายแพทย์ 4พ

โรงพยาบาลเสิงสาง

นครราชสีมา

87

นางสาว

ภัสมร

โตพิทักษ์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม

88

นางสาว

วงศ์วฤณ

ศิลาน้อย

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม

89

นาย

อวิรุทธ์

ดาวราย

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

90

นาย

ประทีป

นามบุตร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร