รายชื่อผู้เข้าอบรม 

HA 301 : HA สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ช่วยเหลือทีม (Facilitator)

รุ่นที่ 3 ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2546

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่งบริหาร

สถานที่ติดต่อ

จังหวัด

1

นาง

ศิริรัตน์

สงวนรัตน์

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 6

โรงพยาบาลร่องคำ

กาฬสินธุ์

2

นางสาว

ชื่นสุข

ตันเจริญ

ทันตแพทย์ ระดับ 4

โรงพยาบาลร่องคำ

กาฬิสินธุ์

3

นาง

ประภารัตน์

ประยูรพรหม

พยาบาลวิชาชีพระดับ 7

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ

4

นาง

พิศวาสน์

เด่นวงษ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ

5

นาง

เพ็ชรรัตน์

ภูมิสถาน

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ

6

นางสาว

สุขุมาลย์

ศิลปอนันต์

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ

7

นาง

จุฑารัตน์

บางแสง

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ

8

นาง

ศิริวรรณ

ดิเรกโภค

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ

9

นาง

สุจรรยา

ชาลีเครือ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ

10

นาง

มยุรี

ประเสริฐกุล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลชัยภูมิ

ชัยภูมิ

11

นาง

ปราณี

ฉันทพจน์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

นครพนม

12

นางสาว

เกษสุดา

ภิญโญพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

นครพนม

13

นางสาว

เพียงพิศ

มีสูงเนิน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลปากช่องนานา

นครราชสีมา

14

นาง

ไพรวรรณ

คงเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลปากช่องนานา

นครราชสีมา

15

นางสาว

สิริวรรณ

เคนผาพงศ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลปากช่องนานา

นครราชสีมา

16

นาง

ลาวัลย์

บุญชื่น

พยาบาลวิชาสชีพ 7

โรงพยาบาลปากช่องนานา

นครราชสีมา

17

นาง

รุ่งนภา

พัชนี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลปากช่องนานา

นครราชสีมา

18

นาย

อภิชิต

กิจเจริญ

นายแพทย์ 5 พ.

โรงพยาบาลโชคชัย

นครราชสีมา

19

นาย

วิญญู

จันทร์เนตร

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลโชคชัย

นครราชสีมา

20

นางสาว

นวลพิศ

อินทรเทพ

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลหนองหงส์

บุรีรัมย์

21

นาย

นิรุจ

ระวันประโคน

 

โรงพยาบาลโนนดินแดง

บุรีรัมย์

22

นาง

เครือวัลย์

กฐินใหม่

 

โรงพยาบาลโนนดินแดง

บุรีรัมย์

23

นางสาว

อุบล

โพธี

 

โรงพยาบาลโนนดินแดง

บุรีรัมย์

24

แพทย์หญิง

อรจิต

กำเนิดทอง

นายแพทย์ 4 พ.

โรงพยาบาลโนนดินแดง

บุรีรัมย์

25

ทันตแพทย์

ปัจจัย

เนื่องโคตะ

 

โรงพยาบาลโนนดินแดง

บุรีรัมย์

26

นางสาว

สิริญา

ใจสุข

พยาบาลวิชาชีพ 4 พ.

โรงพยาบาลหว้านใหญ่

มุกดาหาร

27

นาง

ชนิดา

เมืองโคตร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหว้านใหญ่

มุกดาหาร

28

นาง

เพ็ญพิศ

อินทรวิเชียร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี

ร้อยเอ็ด

29

นางสาว

หทัยพัชร

อัคบาล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี

ร้อยเอ็ด

30

นาง

ละดาวัลย์

ขุราษี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลจังหาร

ร้อยเอ็ด

31

นาง

มธุรดา

เวชภามา

พยาบาลวิชาชีพ7

โรงพยาบาลจังหาร

ร้อยเอ็ด

32

นาง

เพลินพิศ

เรียบร้อย

พยาบาลวิชาชีพ 4 พ.

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด

33

นางสาว

จารุวรรณ

คุ้มแวง

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด

34

นางสาว

ปิยนุช

อนุแก่นทราย

พยาบาลวิชาชีพ 3 พ.

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด

35

นาง

ลำดวน

สังฆะ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด

36

นางสาว

วนิดา

สุภจันทร์

นักโภชนาการ 6

โรงพยาบาลกันทรารมย์

ศรีสะเกษ

37

นาย

เชาว์โกมล

เสาโกมุท

นายช่างเทคนิค 6

โรงพยาบาลกันทรารมย์

ศรีสะเกษ

38

นางสาว

วันทนีย์

แซ่หลี

เภสัชกร 4 พ.

โรงพยาบาลกันทรารมย์

ศรีสะเกษ

39

นางสาว

กติยา

ศรีระดา

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลกันทรารมย์

ศรีสะเกษ

40

นาง

ผ่องศรี

นวลมณี

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกุดบาก

สกลนคร

41

นางสาว

ประนัดดา

แก้วอุ่นเรือน

 

โรงพยาบาลวาริชภูมิ

สกลนคร

42

นางสาง

จิฬาพันธ์

แสนเกตุ

เภสัชกร 3 พ.

โรงพยาบาลวาริชภูมิ

สกลนคร

43

นาง

ศิริภรณ์

บริสุทธิ์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลรัตนบุรี

สุรินทร์

44

นางสาว

บุญเติม

จันทร์พร้อม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลรัตนบุรี

สุรินทริ์

45

นางสาว

ชมนาด

ผาณิบุศย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองคาย

หนองคาย

46

นาง

อภิสรา

จรรยาผดุงพงศ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองคาย

หนองคาย

47

นาง

อัมพร

ศรีกุลวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู

48

นางสาว

วิยะดา

เงินศรี

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเอกอุดร

อุดรธานี

49

นาย

จิรศักดิ์

สื่อแสงทอง

เภสัชกร

โรงพยาบาลหมอไพโรจน์

อุดรธานี

50

นางสาว

วราภรณ์

ดวงทิพย์จันทร์

พยาบาล

โรงพยาบาลหมอไพโรจน์

อุดรธานี

51

นาย

ณัฐวุฒิ

เหล่าประเสริฐ

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลหมอไพโรจน์

อุดรธานี

52

นางสาว

ปราณทิพย์

จอมแก้ว

นักโภชนาการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

อุดรธานี

[home]