รายชื่อผู้เข้าอบรม

HA 301 รุ่น 2 : HA สำหรับงานสนับสนุนบริการ

ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2546

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่งบริหาร

สถานที่ติดต่อ

จังหวัด

1

นาง

จันทรา

สุดประโคน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน

ร้อยเอ็ด

2

นาง

อัจฉราวดี

ภูมิพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน

ร้อยเอ็ด

3

พญ.

จิณวิภา

อนุศรี

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลชนบท

ขอนแก่น

4

นพ.

ศิริพรรษ

โอเจริญ

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลชานุมาน

อำนาจเจริญ

5

นางสาว

มัลลิกา

อรุณประเสริฐ

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลชุมพวง

นครราชสีมา

6

นาย

ศานิต

พุกสุข

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลชุมพวง

นครราชสีมา

7

นาย

สันติ

ธรรมวิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

หนองคาย

8

นาย

สุริยา

โสชมภู

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 6

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

หนองคาย

9

นาย

ธีระชัย

น้อยทรงค์

นักวิชาการสาธารณสุข 7

โรงพยาบาลดอนตาล

มุกดาหาร

10

นาง

กัลยา

จันทพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลดอนตาล

มุกดาหาร

11

นาย

แมน

เชี่ยวชาญ

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6

โรงพยาบาลดอนตาล

มุกดาหาร

12

นาย

สิทธิมาศ

วงศ์สุรเกียรติ

นายแพทย์ 6

โรงพยาบาลดอนตาล

มุกดาหาร

13

นาย

สมมิตร

ดวงสมสา

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 4

โรงพยาบาลดอนตาล

มุกดาหาร

14

นาง

ศิริรัตน์

โงนมณี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลดอนตาล

มุกดาหาร

15

นาง

อรทัย

พรมแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลดอนมดแดง

อุบลราชธานี

16

นาง

เบญจพร

โคตะสิน

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลดอนมดแดง

อุบลราชธานี

17

นาย

กฤษณ์

พิสัยพันธ์

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลดอนมดแดง

อุบลราชธานี

18

นาย

ณัฐวุฒิ

คำอุตย์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

ร้อยเอ็ด

19

นาง

เพ็ญประภา

ปัญโย

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

ร้อยเอ็ด

20

นาย

เลี่ยม

อุตตะโชติ

จพ.สาธารณสุขชุมชน 6

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

ร้อยเอ็ด

21

นางสาว

อุดมรัตน์

ถนัดค้า

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

ร้อยเอ็ด

22

นาง

อุมาพร

ทาหาวงษ์

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

ร้อยเอ็ด

23

นาง

ทัศน์กมล

สระใหญ่

พยาบาลเทคนิค

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

ร้อยเอ็ด

24

นาง

ปิยะนุช

อนุศรี

เจ้าหน้าที่ทันตฯสาธารณสุข 5

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

ร้อยเอ็ด

25

นาย

สุชาติ

โกมินทร์

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลปทุมรัตต์

ร้อยเอ็ด

26

นางสาว

สุภาพร

จุลเหลา

พยาบาลเทคนิค

โรงพยาบาลพุทไธสง

บุรีรัมย์

27

นาย

ทวีศิลป์

อุ่นไธสง

พยาบาลเทคนิค

โรงพยาบาลพุทไธสง

บุรีรัมย์

28

นาง

ยุวดี

วรรณจิตร

พยาบาลเทคนิค

โรงพยาบาลพุทไธสง

บุรีรัมย์

29

นางสาว

ลำดวน

บุญที

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพุทไธสง

บุรีรัมย์

30

นางสาว

วิภาดา

คงคาน้อย

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพุทไธสง

บุรีรัมย์

31

พญ

มะลิวัลย์

มากมน

กุมารแพทย์

โรงพยาบาลพุทไธสง

บุรีรัมย์

32

นาง

รุ่งรัตน์

จันทร์กง

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

อุบลราชธานี

33

นาย

สถาพร

จันทร์สุณี

ทันตแพทย์

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

อุบลราชธานี

34

นาง

คนึงนิตย์

กาฬเนตร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี

35

นาง

ดวงใจ

พิสุทธิโกศล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี

36

นาง

บุญธรรม

พิมพาลัย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี

37

นางสาว

ขนิษฐา

สุขเลิศ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี

38

นางสาว

คมสันต์

จริยนรวิชช์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

39

นาย

ศักดิ์ชัย

ทอนมาตย์

นายแพทย์ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

40

นาง

สุวัลยา

ศรีรักษา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

41

นางสาว

บุบผา

กิ่งแก่นแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

42

นางสาว

มยุรี

ประคำทอง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

43

นาง

บุษฐกาญจน์

สาระรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

44

นาง

เพชรรุ่ง

อิฐรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

45

นาง

คมทอง

วนรัฐกาล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

46

นาง

วิไล

ภวภูตานนท์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

47

นาง

อนงค์

คำบุดดา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

48

นาง

เอมอร

ก่ออิฐ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม

มหาสารคาม

49

นาง

สิริกาญจน์

เร่งสมบูรณ์ทรัพย์

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลวังสะพุง

เลย

50

นาง

จิตติมา

ศรีสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลวังสะพุง

เลย

51

นางสาว

จุฑาภรณ์

ประเสริฐถาวรศิริ

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 5

โรงพยาบาลวังสะพุง

เลย

52

นาง

วิไลตา

ศิริบุรี

จ.บริหารงานสาธารณสุข 6

โรงพยาบาลวังสะพุง

เลย

53

นางสาว

กฤษณา

ร้อยศรี

อาจารย์ 6

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

54

นาง

ศิริอร

พหลภาคย์

พยาบาล 7

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

55

นาง

กฤษณา

สำเร็จ

พยาบาลชำนาญการ 8

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

56

นางสาว

กรรณิการ์

แก้วมูลตรี

นักกายภาพบำบัด 3

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

57

นายแพทย์

โอฬาร

สุวรรณอภิชน

อาจารย์ 7

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

58

นางสาว

ทองใคร

นาโควงค์

พยาบาล 6

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

59

นาย

วัฒนา

หาญพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

60

นาง

สุวรรณา

อรุณพงศ์ไพศาล

รองศาสตราจารย์ 9

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

61

นาง

นพพร

เชาวะเจริญ

พยาบาล 7

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

62

นาง

มาลินี

ไพบูลย์

พยาบาลชำนาญการ 8

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

63

นาง

สุจิตรา

วราอัศวปติ

พยาบาล 7

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

64

นางสาว

มรกต

ลิ้มวัฒนา

พยาบาลชำนาญการ 8

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

65

นางสาว

ศศิธร

อินทยุง

พบาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

66

นายแพทย์

สุกรี

สุนทราภา

รองศาสตราจารย์ 9

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ขอนแก่น

67

นาย

นิมิต

จำนงค์ศรี

จพ.สาธารณสุขชุมชน 3

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ขอนแก่น

68

นาง

สุมาลี

วนาทรัพย์ดำรง

นายแพทย์ 7

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ขอนแก่น

69

นาง

ยุภาพร

ใสจูง

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ขอนแก่น

70

นางสาว

วาสนา

จำปานุ้ย

พยาบาลวิชาชีพ 4

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ขอนแก่น

71

นาง

ฐิติรัตน์

แก้วโกมล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลหนองหงส์

บุรีรัมย์

72

นางสาว

จรูญรัตน์

คำทุ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

73

พญ.

กัลยา

อิงคะสุทธิ

นายแพทย์ 6

ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

74

นางสาว

ภัทรพร

ตั้งสุจริต

เภสัชกร

ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

75

นางสาว

สุพัตรา

ชารีแก้ว

นายแพทย์ 5

โรงพยาบาลดงหลวง

มุกดาหาร

76

นางสาว

นฤมล

ศรีประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข

โรงพยาบาลดงหลวง

มุกดาหาร

77

นาย

จีรศักดิ์

ห้วยทราย

เภสัชกร 3

โรงพยาบาลดงหลวง

มุกดาหาร

78

นางสาว

พรศรี

จิตอามาตย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลดงหลวง

มุกดาหาร

79

นางสาว

อุทัย

บุญเรือน

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลดงหลวง

มุกดาหาร

80

นางสาว

นวนละมัย

สุพร

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลดงหลวง

มุกดาหาร

81

นาง

พิมลพันธ์

เจริญศรี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี

82

นาง

ปริยนันท์

พุฒเขียว

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี

83

นาง

จุฬาภรณ์

ศักดิ์สิงห์

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี

84

นางสาว

วีระนุช

มยุเรศ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี

85

นาง

สมจิตต์

ศรีเจริญ

พยาบาลชีพ 7

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี

86

นางสาว

ศรัญญา

ประทัยเทพ

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลน้ำยืน

อุบลราชธานี

87

นาง

อังคณา

คำมูล

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ขอนแก่น

[home]