HA 301 รุ่นที่ 12 วันที่ 11-13 ตุลาคม 2549 (67 ท่าน) ณ วันที่ 11/ต.ค./49

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่งบริหาร

สถานที่ติดต่อ

จังหวัด

เลขที่ธนาณัติ

นางสาว

พัสสินี

ช่างสุพรรณ

ทันตแพทย์

โรงพยาบาลห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์

30801706071910573195

นาง

กนกพร

โชคดีทวีทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์

30801706071910583196

ร.ท.

วิเศษ

จำปาวงศ์

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร

ขอนแก่น

ชำระเงินสด

ร.ท.

บรรจงศักดิ์

คำงาม

หน.หมวดพลเสนารักษ์

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร

ขอนแก่น

ชำระเงินสด

พ.ต.

ชัยชนะ

ศรีพล

หน.รังสี

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร

ขอนแก่น

ชำระเงินสด

คุณ

สมนึก

ตั้งบริบูรณ์รัตน์

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร

ขอนแก่น

ชำระเงินสด

ร.ท.

ประดิษฐ์

หาจำปา

หน.การเงิน

โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร

ขอนแก่น

ชำระเงินสด

นาง

วีรา

สานุกูล

พยาบาล

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ขอนแก่น

ชำระเงินสด

นาง

มุขดา

เสริฐศรี

เจ้าหน้าที่บิรหารงานทั่วไป

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ขอนแก่น

ชำระเงินสด

ร.ต.หญิง

เปรมจิต

ภระมามร

ทันตแพทย์

โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง

นครพนม

สำเนา 30066506092211159684

นางสาว

ทัศมัย

น้อยเภา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลนาแก

นครพนม

30241906062715283456

นาง

ภัทรกันย์

วงศ์ตาหล้า

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลนาแก

นครพนม

30241906062715283456

นาย

วีระวัฒน์

สมเทพ

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

นครพนม

สำเนา 30914906072815241885

นาง

สุพิศ

ยอแสง

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

นครพนม

สำเนา 30914906072815241885

นาง

พรสวรรค์

นาวงหา

พยาบาลวิชาชีพ 4

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

นครพนม

สำเนา 30914906072815241885

นางสาว

กมลชนก

โกษาแสง

เภสัชกร 3

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

นครพนม

สำเนา 30914906072815241885

นาง

บุษรินทร์

สุวรรณมาโจ

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

นครพนม

สำเนา 30914906072815241885

นาง

ลัดดาวัลย์

มั่นพานิช

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลขามสะแกแสง

นครราชสีมา

30572206071215472944

นาง

สุจิตรา

วรากลาง

พยาบาลเทคนิค 5

โรงพยาบาลขามสะแกแสง

นครราชสีมา

30572206071215472944

นางสาว

จิรพา

วรรณพันธ์

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลเสิงสาง

นครราชสีมา

สำเนา 30619506073114585796

นางสาว

วีรยาพร

คล้ายพึ่ง

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลเสิงสาง

นครราชสีมา

สำเนา 30619506073114585796

นาง

พรปวีณ์

อู่อยู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โรงพยาบาลเสิงสาง

นครราชสีมา

สำเนา 30619506073114585796

นาง

กำธร

เอี่ยมสูงเนิน

นักเทคนิคการแพทย์ 5

โรงพยาบาลเสิงสาง

นครราชสีมา

สำเนา 30619506073114585796

นาย

เกียรติพงษ์

อ่อนตา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเสิงสาง

นครราชสีมา

สำเนา 30619506073114585796

นางสาว

สุภาวดี

อาจทวีกุล

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

บุรีรัมย์

(สลีป) 30935406071811571393

นางสาว

สุภัทรา

ฉั่วสุวรรณ

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

บุรีรัมย์

(สลีป) 30935406071811571393

นางสาว

กฤษณา

คูธนะวนิชพงษ์

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

บุรีรัมย์

(สลีป) 30935406071811571393

นาง

วนิดา

เลิศแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลหนองกี่

บุรีรัมย์

30574806070314245338

นาง

อนงค์วรรณ

บุตรศรี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองกี่

บุรีรัมย์

30574806070314255339

นาย

อัครพล

เล้าสุทธิพงศ์

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลหนองหงส์

บุรีรัมย์

สำเนา 30871106080114593164

นางสาว

อุไรรัตน์

คงมาก

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลหนองหงส์

บุรีรัมย์

สำเนา 30871106080114593164

นางสาว

มะลิวัลย์

แซ่อืง

โรงพยาบาลหนองหงส์

บุรีรัมย์

สำเนา 30871106080114593164

นาง

ดุษฎีพร

อรุณศรี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองหงส์

บุรีรัมย์

สำเนา 30871106080114593164

นางสาว

วรธรรม

โสมนัสนานนท์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

สำเนา 30340306080213182995

ทพ.

ชาตรี

สังข์เฉย

ทันตแพทย์ 5

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

สำเนา 30340306080213182995

นพ.

พชร

ลี้มิ่งสวัสดิ์

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

สำเนา 30340306080213182995

นาง

ปริณดา

กิตติธรรมโอภาส

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

สำเนา 30340306080213182995

นาง

วิไลวรรณ

นครไทย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

สำเนา 30340306080213182995

นาง

จินตนา

รัชอินทร์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

สำเนา 30340306080213182995

นาง

ศิริรัตนา

อาจวิชัย

นักเทคนิคฯ 6

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

สำเนา 30340306080213182995

นาง

ญาณัฏฐกิติ์

พิมพ์ดี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

สำเนา 30340306080213182995

ภก.

ธงชัย

โพธิหอม

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

สำเนา 30340306080213182995

นาย

ปิยพงศ์

ศรีประสาร

เภสัชกร

โรงพยาบาลหว้านใหญ่

มุกดาหาร

สำเนา 30869706083013561872

นางสาว

มนทิชา

ร่างเจริญ

ทันตแพทย์ 4

โรงพยาบาลหว้านใหญ่

มุกดาหาร

สำเนา 30869706083013561872

นาย

ชัยวัฒน์

หอมสุดชา

จ.บริหารงานทั่วไป 6

โรงพยาบาลกุดชุม

ยโสธร

(สำเนา)30467206070414473801

นาง

รัชนี

สุทธิธรรม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกุดชุม

ยโสธร

(สำเนา)30467206070414473801

ภญ.

หนึ่งฤทัย

ไชยจิตร

เภสัชกร 4

โรงพยาบาลกุดชุม

ยโสธร

(สำเนา)30467206070414473801

นางสาว

ขวัญประภา

รัตนเถรา

ทันตแพทย์ 5

โรงพยาบาลกุดชุม

ยโสธร

(สำเนา)30467206070414473801

นาง

เตือนใจ

สว่างศรี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกุดชุม

ยโสธร

(สำเนา)30467206070414473801

นางสาว

วิศรา

ศรีสุวรรณวัฒนา

นายแพทย์ 3

โรงพยาบาลภูสิงห์

ศรีสะเกษ

สำเนา IDE 330509100002

นางสาว

ธัญสินี

จำปาลอย

เภสัชกร 5

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

หนองคาย

สำเนา 30576306082514215952

นางสาว

ปรานี

แข็งข้อ

นายแพทย์ 4

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

หนองคาย

สำเนา 3057630682514205951

นางสาว

จิริยา

เตชสิทธิ์บุญรัตน์

ทันตแพทย์ 4

โรงพยายาลโซ่พิสัย

หนองคาย

สำเนา 30576306082514225853

จ.ส.อ.

ไพพนอม

อินทร์เพชร

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี

40010406083114537921

จ.ส.อ.

กิตติศัพท์

บุญสุข

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี

40010406083114537921

ร.ท.

มงคล

ไพราม

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี

40010406083114537921

นาง

เปียรินทร์

จันทร์ไพสณฑ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี

30043006071411024459

พ.ต.หญิง

สมถวิล

สนิทชน

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี

40010406083114537921

พ.ต.หญิง

นฤมล

ขุริรัง

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี

40010406083114537921

นาง

มนิดา

ศรีล้วน

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี

สำเนา 30597906070315021657

นางสาว

สุกมล

วงศ์คูณ

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี

สำเนา 30597906070315021657

นาง

นงคราญ

ศรีสุข

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสำโรง

อุบลราชธานี

สำเนา 30916406090808502312

นางสาว

จิรณัฐ

ชินพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลสำโรง

อุบลราชธานี

สำเนา 30916406090808502312

นาง

สุพิศ

บุญธรรม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลสำโรง

อุบลราชธานี

สำเนา 30916406090808502312

นาง

บุญฮู้

เวชกามา

พยาบาลเทคนิค 6

โรงพยาบาลสำโรง

อุบลราชธานี

สำเนา 30916406090808502312

นาย

ภูมิวศิษฏ์

วงษา

โรงพยาบาลสำโรง

อุบลราชธานี

สำเนา 30916406090808502312

นาง

วาสนา

ไชยมงคล

จพ.วิทยาศาสตร์ 6

โรงพยาบาลสำโรง

อุบลราชธานี

สำเนา 30916406090808502312