HA 003 รุ่นที่ 3 วันที่ 6-8 กันยายน 2549 (จำนวน 60 ท่าน ณ วันที่ 04/09/2549)

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

สถานที่ติดต่อ

จังหวัด

เลขที่ธนาณัติ

นาง

วิลาวัลย์

ศรีพระธาตุ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ขอนแก่น

(สำเนา)30216306071815454853

นางสาว

สุธิดา

ผงษา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ขอนแก่น

(สำเนา)30216306071815454853

นางสาว

สุทิศา

จินดามาตย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลบ้านเขว้า

ชัยภูมิ

(สำเนา)30473806072110132881

นาง

อรพิมพ์

แปรโคกสูง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลบ้านเขว้า

ชัยภูมิ

(สำเนา)30473806072110132881

นาง

บุษบา

พันธ์ภิโญ

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลบ้านเขว้า

ชัยภูมิ

(สำเนา)30473806072110132881

นาง

สุวรรณรัตน์

ระวิวรรณ์

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลบ้านเขว้า

ชัยภูมิ

(สำเนา)30473806072110132881

นาย

วีระวัฒน์

สมเทพ

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

นครพนม

สำเนา 30914906072614541873

นางสาว

นงนิดา

ษมากรวิฑิต

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลนาแก

นครพนม

30241906062715283456

นางสาว

เกศทิพย์

สุวรรณไตร

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

นครพนม

สำเนา 30914906072614541873

นาย

วีระวัฒน์

สมเทพ

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

นครพนม

สำเนา 30914906072815241885

นางสาว

นทรรณ

พิรานนท์

พยาบาลวิชาชีพ 4

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

นครพนม

สำเนา 30914906072614541873

นาง

ภิตินันท์

ซึ้งศิริทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเสิงสาง

นครราชสีมา

สำเนา 30619506073115005797

นางสาว

แจ่ม

กรกระโทก

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเสิงสาง

นครราชสีมา

สำเนา 30619506073115005797

นาง

ศรัญยา

จำนงศรี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเสิงสาง

นครราชสีมา

สำเนา 30619506073115005797

นางสาว

สุวิมล

มะสิมาปะโข

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลเสิงสาง

นครราชสีมา

สำเนา 30619506073115005797

นางสาว

อัชรี

พิมพ์ภักดี

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลห้วยแถลง

นครราชสีมา

สำเนา 30410106081610023223

นาง

ศิริพร

จงปลูกกลา

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลห้วยแถลง

นครราชสีมา

สำเนา 30410106081610023223

นาง

เยาวรักษ์

ทะนาไธสง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลเสิงสาง

นครราชสีมา

สำเนา 30619506073115005797

นาง

พร้อมจิต

โชติกลาง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลห้วยแถลง

นครราชสีมา

สำเนา 30410106081610023223

นาง

วัชยา

ปิยารัมย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองกี่

บุรีรัมย์

สำเนา 30574806070314195335

นาง

เกสร

ธีสุระ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองหงส์

บุรีรัมย์

สำเนา 30871106080114593164

นาง

กานดา

ฝอยเงิน

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลหนองกี่

บุรีรัมย์

สำเนา30574806070314215336

นางสาว

พีรดา

ทูพันดุง

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลหนองกี่

บุรีรัมย์

สำเนา 30574806070314235337

คุณ

อริศรา

ศรียะไชย

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

มุกดาหาร

สำเนา 30090306091010296330

คุณ

สันต์ถมาลี

พิมพ์โพธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

มุกดาหาร

สำเนา 30090306091010296330

นาง

วัรัชญา

แสนโสม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

30340606072514582953

นาง

บุษบา

แสนสุข

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

30340606072514582953

นางสาว

จีรภา

รัชอินทร์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

30340606072514582953

นาง

กัลยาณี

อินทร์กง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลคำชะอี

มุกดาหาร

30340606072514582953

นางสาว

สถิดา

บรรลุศิลป์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกุดชุม

ยโสธร

30467206071815023899

นาง

วาสนา

นิมิต ร

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลกุดชุม

ยโสธร

30467206071815023899

นาง

พัชนี

มาสขาว

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลกุดชุม

ยโสธร

30467206071815023899

นาง

พรรณี

โพธิ์มิผล

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลกุดชุม

ยโสธร

30467206071815023899

นาง

อรวัลย์

วรรณศรีเมือง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอาจสามารถ

ร้อยเอ็ด

สำเนา 30279006081613085097

นาง

นงคราญ

สุระพินิจ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอาจสามารถ

ร้อยเอ็ด

สำเนา 30279006081613085097

นาง

ลำพงษ์

ศรีวงค์ชัย

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอาจสามารถ

ร้อยเอ็ด

สำเนา 30279006081613085097

นาง

บังอร

พลเยี่ยม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด

(สลิป)30292306072013372765

นาง

จุไรรัตน์

กลางควร

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด

(สลิป)30292306072013372765

นาง

ลำพูน

แม่นมาตย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอาจสามารถ

ร้อยเอ็ด

สำเนา 30279006081613085097

นาง

นิวา

คณะศิริองษ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลนาด้วง

เลย

สำเนา 30714406081111342914

นาง

รนีษฐา

ชิดริง

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลนาด้วง

เลย

สำเนา 30714406081111342914

นางสาว

กรรณณิการ์

ชินอักษร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลนาด้วง

เลย

สำเนา 30714406081111342914

นาง

กาหลง

สุขเสริม

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลนาด้วง

เลย

สำเนา 30714406081111342914

นาง

ธัญญพัทธ์

ฐิติธีรโรจน์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลปากชม

เลย

30534206072009144815

นาง

ปิยะวรรณ

เพียขวานนท์

พยาบาลวิชาชีพ 5

โรงพยาบาลปากชม

เลย

30534206072009144815

นาย

สันติ

ธรรมวิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

หนองคาย

สำเนา 30576306081708375851

นางสาว

ทองวัน

สุนทร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

หนองคาย

สำเนา 30576306081708375851

นาง

ปรารถนา

หนื่นเรือคำ

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

หนองคาย

สำเนา 30576306081708375851

นาง

ระวิวรรณ์

โสชมภู

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

หนองคาย

สำเนา 30576306081708375851

นาง

ฉวีวรรณ

สุวรรณไตร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

หนองคาย

สำเนา 30576306081708375851

นาง

นงคราญ

นามไพร

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

หนองคาย

สำเนา 30576306081708375851

นางสาว

นฤมล

ท้าวอนนท์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

อำนาจเริญ

สำเนา 30154606080913096340

นาง

ดวงเดือน

พิมพ์ทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

อำนาจเริญ

สำเนา 30154606080913096340

นางสาว

อนงค์

เอื้อวัฒนา

พยาบาลวิชาชีพ 4

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

อำนาจเริญ

สำเนา 30154606080913096340

นางสาว

สุพัตรา

ชายแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ 6

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

อำนาจเริญ

สำเนา 30154606080913096340

นาง

วิมล

ปาณะวงษ์

พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

อำนาจเริญ

สำเนา 30154606080913096340

นางสาว

พลอยแก้ว

ดวงแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชเวชอุบลฯ

อุบลราชธานี

817-86561-2

นาง

อรอุมา

พรหมสา

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชเวชอุบลฯ

อุบลราชธานี

817-86561-2

นาง

อุไรรัตน์

นิยมพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชเวชอุบลฯ

อุบลราชธานี

817-86561-2

นาง

ญาณี

วรรณคำ

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลราชเวชอุบลฯ

อุบลราชธานี

817-86561-2