เว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับชาวมหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างการพัฒนา จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

พฤติกรรมการออกกำลังกาย

พฤติกรรมการออกกำลังกาย

พฤติกรรมการออกกำลังกาย (5)

สรุปผลการวิเคราะห์

          การทบทวนรายงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการออกกำลังกายในนักศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 5 เรื่อง ทั้งหมดเป็นการศึกษาตัดขวาง ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 3779 คน เป็นการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 เรื่อง1,4 เลบานอน 1 เรื่อง3 อังกฤษ 1 เรื่อง5 ตุรกี 1 เรื่อง2 ประเด็นที่ศึกษา เกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมต่อการออกกำลังกายในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย อุปสรรคต่อการออกกำลังกายในนักศึกษามหาวิทยาลัย2,3,5 ผลของการออกกำลังกายต่อภาพลักษณ์ทางเพศ1 และสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออกกำลังกายกับพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่นๆ4

          ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยยังมีการออกกำลังกายเป็นประจำยังมีจำนวนน้อย ปัจจัยที่ทำให้มีการออกกำลังกายคือ การปรับปรุงภาพลักษณ์ ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือ ไม่มีเวลา พ่อแม่มุ่งให้เรียน มีภาระหน้าที่อื่น การออกกำลังกายมากมีผลต่อการรับประทานอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งอาจจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการรณรงคารออกกำลังกายในนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังมีข้อจำกัด จำนวนตัวอย่างน้อย ไม่ใช่ตัวแทนประชากรได้

Untitled Document
Untitled Document
คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
 
ฐานข้อมูลงานวิจัยอื่น ๆ

thaires

rlnrct_11

kctistr_banner-th

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter