หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีธรณี  (รายละเอียดรายวิชา)

ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ภาคปกติ คณะ : คณะเทคโนโลยี
หลักสูตร : เทคโนโลยีธรณี         

 1 General Courses หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 44

1.1 Language Courses วิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 9

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
411107 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY I
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 (3-0-2)

411207 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY II
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 (3-0-2)

411223 TECHNICAL ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY I
ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 (3-0-3)

1.2 Science and Mathematics Couses วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 24

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
311101 BIOLOGY I
ชีววิทยา1 3 (3-0-0)

311102 BIOLOGY LABORATORY I
ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 (0-3-0)

312101 GENERAL CHEMISTRY I
เคมีทั่วไป 1 3 (3-0-0)

312102 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1 (0-3-0)

312103 GENERAL CHEMISTRY II
เคมีทั่วไป 2 3 (3-0-0)

312104 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 (0-3-0)

315111 FUNDAMENTALS OF PHYSICS I
ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3 (3-0-0)

315112 FUNDAMENTALS OF PHYSICS II
ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3 (3-0-0)

315181 GENERAL PHYSICS LABORATORY I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1 (0-3-0)

315182 GENERAL PHYSICS LABORATORY II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1 (0-3-0)

321111 MATHEMATICS I
คณิตศาสตร์ 1 2 (2-0-0)

321112 MATHEMATICS II
คณิตศาสตร์ 2 2 (2-0-0)

1.3 Social Science and Humanity Courses วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 11

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
213111 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
จิตวิทยาเบื้องต้น 3 (3-0-6)

412102 LIBRARIES AND INFORMATION SEARCHING METHODS
ห้องสมุดและวิธีค้นคว้า 2 (2-0-1)

414151 INTRODUCTION TO LAW
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3 (3-0-0)

962100 PRINCIPLES OF ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2 (2-0-0)

2. Fundamental Courses หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 94

2.1 Basic Courses วิชาแกน หน่วยกิตต่ำสุด : 17

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
316202 BASIC STATISTICS
สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-0)

320216 PROGRAMMING IN PASCAL LANGUAGE
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล 3 (2-2-0)

321121 CALCULUS I
แคลคูลัส 1 2 (2-0-0)

321122 CALCULUS II
แคลคูลัส 2 2 (2-0-0)

662270 TECHNOLOGICAL EXPERIMENTAL DESIGN
การออกแบบการทดลองทางเทคโนโลย ี 3 (3-0-0)

664111 TECHNOLOGICAL ORIENTATION
ปฐมนิเทศเทคโนโลยี 2 (2-0-0)

664113 DRAWING FOR TECHNOLOGISTS
การเขียนแบบสำหรับนักเทคโนโลยี ี 2 (1-3-0)

2.2 Special Courses วิชาเฉพาะด้าน หน่วยกิตต่ำสุด : 7

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
321221 ADVANCED CALCULUS I
แคลคูลัสขั้นสูง 1 3 (3-0-0)

664410 SEMINAR
การสัมมนา 1 (1-0-0)

664465 SPECIAL PROJECTS IN GEOTECHNOLOGY
โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีธรณี 3 (0-9-0)

2.3 Basic Professional Courses (Program A & Program B) วิชาพื้นฐานวิชาชีพทั้ง 2 โปรแกรม หน่วยกิตต่ำสุด : 17

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
664203 GENERAL GEOLOGY
ธรณีวิทยาทั่วไป 4 (3-3-0)

664260 SURVEYING FOR GEOTECHNOLOGIST
การรังวัดสำหรับนักเทคโนโลยีธรณี 3 (2-3-0)

664306 STRUCTURAL GEOLOGY
ธรณีวิทยาโครงสร้าง 4 (3-3-0)

664364 FIELD WORK II
การฝึกภาคสนาม 2 3 (0-9-0)

2.3.1 Basic Professional Courses (Program A) วิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะโปรแกรม หน่วยกิตต่ำสุด : 8

2.4 Professional Courses วิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 35

2.4.1 Professional Courses (Program A & Program B) วิชาสำหรับทั้ง 2 โปรแกรม หน่วยกิตต่ำสุด : 35

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
664204 MINERALOGY
แร่วิทยา 5 (4-3-0)

664205 PETROLOGY
ศิลาวิทยา 4 (3-3-0)

664209 SEDIMENTOLOGY
วิทยาการตะกอน 3 (2-3-0)

664307 STRATIGRAPHY AND MINERAL RESOURCES
การเรียงลำดับชั้นหินและแหล่งทรัพยากรแร่ 4 (3-3-0)

664308 PHOTOGEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY
ธรณีวิทยาภาพถ่ายและภูมิสันฐานวิทยา 4 (3-3-0)

664350 GEOCHEMISTRY
ธรณีเคมี 4 (3-3-0)

664361 GEOLOGICAL EXCURSION
ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยา 1 (0-3-0)

664390 GEOPHYSICAL EXPLORATION
การสำรวจธรณีฟิสิกส์ 4 (3-3-0)

664474 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม 3 (3-0-0)

664491 ENGINEERING GEOPHYSICS
วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์ ์3 (3-0-0)

2.4.2 Professional Courses (Program A) วิชาสำหรับโปรแกรม A หน่วยกิตต่ำสุด : 10

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
664320 SOIL MECHANICS I
กลศาสตร์ดิน 1 3 (2-3-0)

664421 SOIL MECHANICS II
กลศาสตร์ดิน 2 3 (3-0-0)

2.43 Professional Courses (Program B) วิชาชีพเฉพาะโปรแกรม B หน่วยกิตต่ำสุด : 10

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
664332 GROUNDWATER QUALITY
คุณภาพน้ำบาดาล 4 (3-3-0)

664333 GROUNDWATER INVESTIGATION
การสำรวจน้ำบาดาล 3 (2-3-0)

664434 GROUNDWATER RESOURCES EVALUATION AND MANAGEMENT
การประเมินและการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำบาดาล 3 (3-0-0)

3. Free Elective Coureses วิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6