image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง
    image     image

image   image


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

image หนังสือกรมบัญชีกลางเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ
image หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ตามหนังสือ ที่ กค 0406.4/ว 80 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558)
image ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ (ตามหนังสือ ที่ นร 0719.1/ว 85 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)
image แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ
image ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ตามหนังสือที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 230 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
image
 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการจัดทำบัตรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 31/08/2558 ]
image สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแก่นกัลปพกฤษ์ ชั้น 1,2 ยกเว้นบริเวณร้านอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 31/08/2558 ]
image ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดสถานกีฬา [ 31/08/2558 ]
image ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้้าถนนแก่นประชารักษ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 31/08/2558 ]
image

ประกาศขายทอดตลาด

image ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ
image การประมูลขายทอดตลาดอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image รหัสงบประมาณ 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3832 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
image รหัสงบประมาณ พ.ศ.2557
image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม
 image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ส่วนบุคลากรกอง

image  แผนการประเมินบุคลากร กองคลัง ปี57
 image  แบบฟอร์มประเมินบุคลากรกองคลัง
 image  แบบฟอร์ม PF
 image  ข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 image  ข้อกำหนดการจ้าง สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย
 image  หนังสือเวียน/คำสั่งบุคลากรกองคลัง
 image  แบบฟอร์มความเสี่ยง
 image  เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

   เอกสารเผยแพร่

       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน
งานพัสดุโทร. 40155
โทร. 40176
โทร. 40178

โทร. 40160
โทร. 40157
โทร. 40158
โทร. 40152


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.