image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง    image     image

image   image


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

image แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ่งงาน ตามหนังสือที่ กค 0421.3/ว 128 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 และ กค 0421.3/ว.131 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558
image ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

image การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
image แนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
image หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า
image แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือที่กค 0421.3/ว 107 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 และหนังสือที่กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558
image
 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาควบคุมวัชพืชพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 27/11/2558 ]
image ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้าง้หมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สวนหย่อม-สวนสาธารณะส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 27/11/2558 ]
image ร่าง TOR จ้างก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมเวทีกลางแจ้ง อาคารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 25/11/2558 ]
image สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 24/11/2558 ]
image

ประกาศขายทอดตลาด

image ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ
image การประมูลขายทอดตลาดอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image รหัสงบประมาณ 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3832 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม
 image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ส่วนบุคลากรกอง

image แผนการประเมินบุคลากร กองคลัง ปี59
image แบบฟอร์มประเมินบุคลากรกองคลัง
image แบบฟอร์ม PF
image ข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
image ข้อกำหนดการจ้าง สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย
image หนังสือเวียน/คำสั่งบุคลากรกองคลัง
image แบบฟอร์มความเสี่ยง
image เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
   เอกสารเผยแพร่

       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน
งานพัสดุโทร. 40155
โทร. 40176
โทร. 40178

โทร. 40160
โทร. 40157
โทร. 40158
โทร. 40152


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.