image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง
    image     image

image   image


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

image แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2558 ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ ที่ กค 0421.3/ว 36 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 และที่ กค 0421.3/ว 37 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558
image แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามบันทึกที่ กค.0420.5/ว.158 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558
image แจ้งเวียนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ กค 0421.3/ว 140 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

image
image แจ้งเวียนการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังกระทรวงการคลังที่ กค 0421.3/ว 19 ,กค 0421.3/ว 20, กค 0421.3/ว 21 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558
image แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามหนังสือที่ กค 0421.3/ว 14 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558
image
 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เสื้อนักศึกษาใหม่ปี 2558 [ 27/05/2558 ]
image สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งชุดระบบคีย์การ์ดเปิด-ปิดประตูหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 27/05/2558 ]
image ประกาศจ้างเหมาให้บริการรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 25/05/2558 ]
image สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลารอรถเมล์บริเวณหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ 22/05/2558 ]
image

ประกาศขายทอดตลาด

image การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 24 รายการ
image การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 16 รายการ
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image รหัสงบประมาณ 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3832 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม
 image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ส่วนบุคลากรกอง

image   แผนการประเมินบุคลากร กองคลัง ปี57
 image   แบบฟอร์มประเมินบุคลากรกองคลัง
 image   แบบฟอร์ม PF
 image   ข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 image   ข้อกำหนดการจ้าง สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย
 image   หนังสือเวียน/คำสั่งบุคลากรกองคลัง
 image   แบบฟอร์มความเสี่ยง
 image   เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่


   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน
งานพัสดุโทร. 40155
โทร. 40176
โทร. 40178
โทร. 40160
โทร. 40157
โทร. 40158
โทร. 40152

Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.