กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง    image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0421.3/ว 154, ว155, ว158, ว159) [อ่าน:299] [เขียน:26/01/2559, 10:40:37]
   image แนวทางการปฏิบัติงานระบบ e-GP ระยะที่ 3 กรณีการแก้ไขสัญญางวดงานงวดเงินในสัญญา [อ่าน:283] [เขียน:20/01/2559, 10:12:23]
   image การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [อ่าน:267] [เขียน:20/01/2559, 10:02:16]
   image แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จะเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [อ่าน:324] [เขียน:19/01/2559, 11:48:42]
   image ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา [อ่าน:275] [เขียน:19/01/2559, 11:45:51]
   image แจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 660/2556 [อ่าน:261] [เขียน:19/01/2559, 11:43:12]
   image การเสนอเรื่องการยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม [อ่าน:218] [เขียน:19/01/2559, 11:40:31]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image จัดหาสารเคมีพร้อมตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตและสูบจ่ายสารเคมีในระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น [เขียน:12/02/2559]
image จ้างที่ปรึกษาโครงการสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีการคัดเลือก [เขียน:09/02/2559]
image ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิของร่างกาย(Hypo/Hyperthermia equipment) 1 ชุด [เขียน:04/02/2559]
image ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด [เขียน:04/02/2559]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ
image การประมูลขายทอดตลาดอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 (งบอุดหนุนดำเนินงานและงบอุดหนุนลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image รหัสงบประมาณ 2558
image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) [อ่าน:110] [เขียน:29/01/2559, 10:58:23]
   image การจัดทำหนังสือรับรองภาษีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี2558 [อ่าน:135] [เขียน:12/01/2559, 13:51:21]
   image ข้อมูล/แบบฟอร์มเดิมที่ผ่านมาในเว็บ [อ่าน:186] [เขียน:12/01/2559, 13:47:15]
image
   เอกสารเผยแพร่

       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน
งานพัสดุโทร. 40155
โทร. 40176
โทร. 40178

โทร. 40160
โทร. 40157
โทร. 40158
โทร. 40152


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.