กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง    image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิ่มเติม [อ่าน:23] [เขียน:26/05/2559, 16:42:14]
   image การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (e-GP) [อ่าน:30] [เขียน:26/05/2559, 16:33:45]
   image การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างาน ต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (หนังสือด่วนที่ ที่ กค 0421.5/ว 183 ลว. 29 เมษายน 2559) [อ่าน:29] [เขียน:26/05/2559, 16:24:49]
   image หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ [อ่าน:26] [เขียน:24/05/2559, 11:35:58]
   image เรื่องแจ้งเวียนการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (จำนวน 4 ฉบับ) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 29 /ว 30 /ว 32 /ว 33 [อ่าน:82] [เขียน:03/05/2559, 15:12:19]
   image เรื่องแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (จำนวน 2 ฉบับ) ตามหนังสือ ที่ กค 0421.3/ว 22 ลว. 14 มี.ค. 2559 , ที่ กค 0421.3/ว 23 ลว. 17 มี.ค. 2559 [อ่าน:59] [เขียน:02/05/2559, 14:58:30]
   image กองคลังใคร่ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน โปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด บันทึกประมาณการข้อมูลลดหย่อนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีภาษี 2559 ผ่านเว็บไซต์กองคลัง และคณะ/หน่วยงานไม่ต้องบันทึกหักข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากร และไม่ต้องจำทำ Barcode ภาษี [อ่าน:345] [เขียน:05/04/2559, 09:35:32]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 [เขียน:30/05/2559]
image ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [เขียน:30/05/2559]
image ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ [เขียน:27/05/2559]
image ร่าง TOR ฉบับที่ 1 จ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ปี 2559 [เขียน:24/05/2559]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พัก ระดับ 4-6 หมู่บ้านสีฐานใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 หลัง
image ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 74 รายการ โดยขายรวมทุกรายการ
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 (งบอุดหนุนดำเนินงานและงบอุดหนุนลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image รหัสงบประมาณ 2558
image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% สำหรับคณะ/หน่วยงาน [อ่าน:62] [เขียน:03/05/2559, 09:59:28]
   image ประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 [อ่าน:76] [เขียน:01/04/2559, 11:23:01]
   image แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่าย มิติ คณะหน่วยงาน 2558 [อ่าน:119] [เขียน:24/02/2559, 16:18:35]
   image รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) [อ่าน:275] [เขียน:29/01/2559, 10:58:23]
   image การจัดทำหนังสือรับรองภาษีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี2558 [อ่าน:289] [เขียน:12/01/2559, 13:51:21]
   image ข้อมูล/แบบฟอร์มเดิมที่ผ่านมาในเว็บ [อ่าน:393] [เขียน:12/01/2559, 13:47:15]
image
   เอกสารเผยแพร่

       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน
งานพัสดุโทร. 40155
โทร. 40176
โทร. 40178

โทร. 40160
โทร. 40157
โทร. 40158
โทร. 40152


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.