กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง    image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 [อ่าน:13] [เขียน:08/12/2559, 11:50:15]
   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:13] [เขียน:08/12/2559, 11:42:44]
   image แนวทางการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1944/2559 [อ่าน:109] [เขียน:24/11/2559, 14:08:51]
   image กรอกข้อมูล ยืนยันความมีอยู่จริงทรัพย์สินถาวร [อ่าน:91] [เขียน:22/11/2559, 14:33:12]
   image ขอรับการสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน [อ่าน:88] [เขียน:17/11/2559, 14:30:15]
   image ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:230] [เขียน:11/11/2559, 13:55:27]
   image กรอกข้อมูล งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ประกอบงบการเงิน [อ่าน:193] [เขียน:10/11/2559, 11:13:03]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ [เขียน:09/12/2559]
image ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงอาหารชาย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [เขียน:07/12/2559]
image ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่อง HPLC จำนวน 2 ชุด ฯ [เขียน:07/12/2559]
image การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รายการ Incubator Shaker จำนวน 5 เครื่อง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [เขียน:07/12/2559]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

   image ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พัก กลุ่ม ก. หมู่บ้านสีฐานใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 หลัง [อ่าน:17] [เขียน:01/12/2559, 15:16:21]
   image ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พัก ระดับ 4-6 โซนหมู่บ้านหนองแวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 หลัง [อ่าน:13] [เขียน:01/12/2559, 15:14:11]
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับโอนเงินวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก [อ่าน:58] [เขียน:23/11/2559, 16:18:33]
   image รายการวัสดุที่มีไว้สำหรับเบิก-จ่ายจาก (คลังพัสดุกลาง) งานพัสดุ กองคลัง [อ่าน:63] [เขียน:21/11/2559, 10:24:54]
   image แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มสำหรับผู้ประสานงานด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:392] [เขียน:20/10/2559, 09:25:18]
   image ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [อ่าน:107] [เขียน:10/10/2559, 13:51:05]
   image ใบสำคัญรับเงิน แบบ บก111 และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [อ่าน:226] [เขียน:15/09/2559, 09:49:40]
   image แนวทางปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและใบขออนุมัติหลักการขอใช้บริการผลิตเอกสาร [อ่าน:216] [เขียน:07/09/2559, 11:17:07]
   image แบบฟอร์มรายงานยอดคงเหลือทางบัญชี ปีงบประมาณ 2559 [อ่าน:173] [เขียน:07/09/2559, 10:04:43]
image
   เอกสารเผยแพร่

       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 48754
โทร. 48778
โทร. 48772

โทร. 48760
โทร. 48777
โทร. 48756

โทร. 48751


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.