กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง    image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:55] [เขียน:17/10/2559, 15:59:39]
   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:30] [เขียน:17/10/2559, 15:59:07]
   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:31] [เขียน:17/10/2559, 15:58:32]
   image กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic ฺBidding : e-bidding) [อ่าน:39] [เขียน:17/10/2559, 15:50:14]
   image รายงานทรัพย์สินถาวรตามที่ ศธ.0514.1.2.3/ว8185 ลว. 7 ตุลาคม 2559 [อ่าน:89] [เขียน:11/10/2559, 10:57:45]
   image ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมการรายงานทรัพย์สินถาวรในระบบ KKUFMIS วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.30 น. [อ่าน:83] [เขียน:11/10/2559, 09:08:34]
   image การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F [อ่าน:64] [เขียน:05/10/2559, 09:47:23]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 หลัง [เขียน:18/10/2559]
image แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) [เขียน:17/10/2559]
image สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ [เขียน:13/10/2559]
image สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ [เขียน:13/10/2559]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี (จำนวน 162 รายการ)
image การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พัก ระดับ 4-5 หมู่บ้านสีฐานใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 18 หลัง
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 (งบอุดหนุนดำเนินงานและงบอุดหนุนลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มสำหรับผู้ประสานงานด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่าน:43] [เขียน:20/10/2559, 09:25:18]
   image ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [อ่าน:46] [เขียน:10/10/2559, 13:51:05]
   image ใบสำคัญรับเงิน แบบ บก111 และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [อ่าน:135] [เขียน:15/09/2559, 09:49:40]
   image แนวทางปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและใบขออนุมัติหลักการขอใช้บริการผลิตเอกสาร [อ่าน:98] [เขียน:07/09/2559, 11:17:07]
   image แบบฟอร์มรายงานยอดคงเหลือทางบัญชี ปีงบประมาณ 2559 [อ่าน:108] [เขียน:07/09/2559, 10:04:43]
   image แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% สำหรับคณะ/หน่วยงาน [อ่าน:363] [เขียน:03/05/2559, 09:59:28]
   image ประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 [อ่าน:204] [เขียน:01/04/2559, 11:23:01]
image
   เอกสารเผยแพร่

       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 40155
โทร. 40179
โทร. 40173

โทร. 40160
โทร. 40178
โทร. 40157

โทร. 40152


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.