กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง    image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต [อ่าน:50] [เขียน:26/09/2559, 16:32:52]
   image แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online [อ่าน:43] [เขียน:26/09/2559, 16:31:08]
   image ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ [อ่าน:45] [เขียน:26/09/2559, 16:29:28]
   image การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online [อ่าน:38] [เขียน:26/09/2559, 16:23:40]
   image ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 [อ่าน:66] [เขียน:20/09/2559, 09:45:28]
   image การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม [อ่าน:45] [เขียน:15/09/2559, 11:25:14]
   image คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเป็น "ผู้ค้า" ระบบ ตลาดอิเล็กทรอกนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU e-Market) [อ่าน:78] [เขียน:12/09/2559, 11:45:16]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [เขียน:23/09/2559]
image สอบราคาจ้างก่อสร้างลานลอยกระทงบึงสีฐานตะวันออกมหาวิทยาลัยขอนแก่น [เขียน:23/09/2559]
image TOR ฉบับที่ 2 เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนม จำนวน 1 ชุด [เขียน:20/09/2559]
image TOR ฉบับที่ 2 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIR) จำนวน 1 ชุด [เขียน:20/09/2559]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี (จำนวน 162 รายการ)
image การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พัก ระดับ 4-5 หมู่บ้านสีฐานใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 18 หลัง
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 (งบอุดหนุนดำเนินงานและงบอุดหนุนลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image ใบสำคัญรับเงิน แบบ บก111 และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [อ่าน:70] [เขียน:15/09/2559, 09:49:40]
   image แนวทางปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและใบขออนุมัติหลักการขอใช้บริการผลิตเอกสาร [อ่าน:50] [เขียน:07/09/2559, 11:17:07]
   image แบบฟอร์มรายงานยอดคงเหลือทางบัญชี ปีงบประมาณ 2559 [อ่าน:40] [เขียน:07/09/2559, 10:04:43]
   image แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% สำหรับคณะ/หน่วยงาน [อ่าน:327] [เขียน:03/05/2559, 09:59:28]
   image ประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 [อ่าน:177] [เขียน:01/04/2559, 11:23:01]
   image แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่าย มิติ คณะหน่วยงาน 2558 [อ่าน:212] [เขียน:24/02/2559, 16:18:35]
   image รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) [อ่าน:431] [เขียน:29/01/2559, 10:58:23]
image
   เอกสารเผยแพร่

       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 40155
โทร. 40176
โทร. 40178

โทร. 40160
โทร. 40157
โทร. 40158

โทร. 40152


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.