กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง    image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image บัญชีนวัตกรรมไทย [อ่าน:25] [เขียน:วันนี้ เวลา 11:05:34]
   image แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ.2559 [อ่าน:49] [เขียน:22/08/2559, 11:04:52]
   image การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP) [อ่าน:51] [เขียน:17/08/2559, 11:44:28]
   image การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 [อ่าน:83] [เขียน:15/08/2559, 13:50:44]
   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:75] [เขียน:15/08/2559, 11:55:09]
   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:48] [เขียน:15/08/2559, 11:46:19]
   image ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 [อ่าน:131] [เขียน:27/07/2559, 16:25:40]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดรวมศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หน่วยงานสังกัด สำนักงานอธิการบดี)ด้วยวิะีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [เขียน:22/08/2559]
image สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์รอบสระพลาสติกสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ มมหาวิทยาลัยขอนแก่น [เขียน:22/08/2559]
image ร่าง TOR ฉบับที่ 1 จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดแบบรวมศูนย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2560 [เขียน:11/08/2559]
image สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ [เขียน:10/08/2559]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

image การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พัก ระดับ 4-5 หมู่บ้านสีฐานใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 18 หลัง
image การประมูลขายทอดตลาดอาคารกิจกรรมนักศึกษาอาคารชั้นเดียว (อาคารชั่วคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลัง
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 (งบอุดหนุนดำเนินงานและงบอุดหนุนลงทุนและงบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% สำหรับคณะ/หน่วยงาน [อ่าน:248] [เขียน:03/05/2559, 09:59:28]
   image ประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินงานด้านการคลังและพัสดุ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 [อ่าน:147] [เขียน:01/04/2559, 11:23:01]
   image แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่าย มิติ คณะหน่วยงาน 2558 [อ่าน:190] [เขียน:24/02/2559, 16:18:35]
   image รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) [อ่าน:387] [เขียน:29/01/2559, 10:58:23]
   image การจัดทำหนังสือรับรองภาษีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี2558 [อ่าน:361] [เขียน:12/01/2559, 13:51:21]
   image ข้อมูล/แบบฟอร์มเดิมที่ผ่านมาในเว็บ [อ่าน:536] [เขียน:12/01/2559, 13:47:15]
image
   เอกสารเผยแพร่

       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 40155
โทร. 40176
โทร. 40178

โทร. 40160
โทร. 40157
โทร. 40158

โทร. 40152


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.