Slider 03 Slider 03 Slider 03 Slider 01 Slider 01 Slider 02 Slider 03
This is an example of a HTML caption with a link.

- การประชุมและอบรมเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

- กิจกรรม 6th Thailand – Japan International Seminar

- การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ในโครงการฯ

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำเสนอในการประชุม 2015 KSME

- การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม SEAMEO RETRAC 18th Governing Board Meeting

- การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

-  การประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

-การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2

- โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

- คณะกรรมาธิการ สนช. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

- โครงการ APEC Lesson Study คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก APEC

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายในการประชุมทางวิชาการระดับโลก ICMI Study 23

- สถาบัน IRDTP มข.ลงนาม MOU ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาครูไทยและเขตลุ่มน้ำโขง
- The potential of dbookPro to teach whole number arithmetic

- สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

- สมาคมคณิตศาสตรศึกษา(TSMed) จัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 2

- โปรแกรม dBookPro เวอร์ชั่นภาษาไทย ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

- เอกสารรายการสนับสนุนโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ และรายละเอียดในการดำเนินงาน

- Pattern Blocks และ หนังสือเรียน

- กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 9

- คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเพื่อลดความหลื่อมล้ำ ทางสังคม

- สมาคมคณิตศาสตรศึกษา (TSMed)

- การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ)

- WALS International Conference 2015, 24-27 November , Khon Kaen University

- กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 10