Slider 03 Slider 03 Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 02 Slider 03
This is an example of a HTML caption with a link.


- กำหนดการกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 10 วันที่ 13-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

- The potential of dbookPro to teach whole number arithmetic

- สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

- สมาคมคณิตศาสตรศึกษา(TSMed) จัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 2

- โปรแกรม dBookPro เวอร์ชั่นภาษาไทย ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

- เอกสารรายการสนับสนุนโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ และรายละเอียดในการดำเนินงาน

- Pattern Blocks และ หนังสือเรียน

- กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 9

- คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเพื่อลดความหลื่อมล้ำ ทางสังคม

- สมาคมคณิตศาสตรศึกษา (TSMed)

- การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ)