Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 02 Slider 03
This is an example of a HTML caption with a link.

- เอกสารรายการสนับสนุนโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ และรายละเอียดในการดำเนินงาน

- WALS International Conference 2015, 23-26 November 2015, Khon Kaen University, Thailand

- สมาคมคณิตศาสตรศึกษา(TSMed) จัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 1

-การอบรมเชิญปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ”

- EDUCA 2014 งานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7

- คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเพื่อลดความหลื่อมล้ำ ทางสังคม