Slider 01 Slider 03 Slider 01 Slider 01 Slider 01 Slider 02 Slider 03
This is an example of a HTML caption with a link.


- การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการวิจัยระดับนานาชาติร่วม

- WALS International Conference 2015, 24-27 November 2015, Khon Kaen University

- สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

- สมาคมคณิตศาสตรศึกษา(TSMed) จัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 2

- โปรแกรม dBookPro เวอร์ชั่นภาษาไทย ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

- เอกสารรายการสนับสนุนโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ และรายละเอียดในการดำเนินงาน

- Pattern Blocks และ หนังสือเรียน

- กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 9

- คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเพื่อลดความหลื่อมล้ำ ทางสังคม

- การประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 8 ICER 2015