บัญชีมาตรฐานราคาวัสดุและค่าแรง อ้างอิงจากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เกณฑ์ราคา   

มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานครุภัณฑ์

  เกณฑ์ราคาต่างๆ
เกณฑ์ราคาค่าก่อสร้างทาง น้ำ และเขื่อน
เกณฑ์ราคาพื้นฐานของไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ (กรกฎาคม 2550)
บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย (เมษายน 2550)

 

 

 

 

 


  
คู่มือออกแบบและประมาณราคา
    -
คู่มือวิศวกร สถาปนิก ช่าง
    - มาตรฐานงานช่าง  
  
    - มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
       (...)
    - กฏกระทรวง  พ... 
    - เครื่องคิดเลขออนไลน์ 
    - วัสดุปูผิวจราจร 
    
- วัสดุปูผิวทางเดิน 
    
- งานคอนกรีต
    - ระบบไฟฟ้า  
     
- รวมสูตร ค่า k 
    


   

 

  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ปี 2550 (กุมภาพันธ์ 2550)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ปี 2549 (พฤษภาคม 2548)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (พฤษภาคม 2547) (ข้อมูลเดิม)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547(พฤษภาคม 2546)(ข้อมูลเดิม)
  ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง
ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง มีนาคม 2548
ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง ธันวาคม 2547 (ข้อมูลเดิม)
ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง เมษายน 2546 (ข้อมูลเดิม)
  บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปี 2548
(มีนาคม 2548)
บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปี 2546
(มีนาคม 2546) (ข้อมูลเดิม)
  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างของทาง
      ราชการ

 

 

  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2549
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2550
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2549
    เอกสารชนิด MS Excel บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2549 (EXCEL)


  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - รวมกฎหมายไทย 
       
- กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 

 

 

 

 

  วัสดุก่อสร้าง 1

 วัสดุก่อสร้าง 2

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
1      2
      


แหล่งที่มาของข้อมูล

ราคาวัสดุก่อสร้าง 
---->   http://www.price.moc.go.th/content1.aspx?cid=18               
มาตรฐานราคาวัสดุและค่าแรง  สำนักงบประมาณ
 สำนักนายกรัฐมนตรี --------------> http://www.bb.go.th/       
ค่า K  สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ---->   http://www.price.moc.go.th/content1.aspx?cid=6      
Downd load โปรมแกรม cucem-k  v. 2.0 ----> http://www.yotathai.com/civil/k.htm                   
FACTOR F  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   ---------> http://www.gprocurement.go.th/02_price/