แบบฟอร์มที่ใช้ในงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        
     การประชุมกรรมการ
   
      - ตารางการประชุม
     
- ตารางรายชื่อผู้เข้าประชุม
      
 - หนังสือนัดวันประชุม
       
- หนังสือนัดวันตรวจรับงาน

                     
                      การก่อสร้าง

       - กส. 01    ใบประหน้าส่งรายงานผลการก่อสร้าง
       - กส. 02    ใบรายงานผลการก่อสร้างประจำเดือน 
       - กส. 03    ใบรายงานแผนการก่อสร้างทั้งโครงการ
       - กส. 04    ใบรายงานการทำงานประจำวัน 
       - กส. 05    ใบรายงานการตรวจสอบเพื่ออนุญาตให้เทคอนกรีต
       - กส. 06    ใบรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบวัสดุ 
      
- กส. 07    ใบรายงานการขอคำวินิจฉัยจากผู้ออกแบบ
      
- กส. 08    ใบรายงานผลการทำงานนอกเวลาราชการ 
      
- กส. 09    บันทึกการสั่งหยุดงานและการสั่งเข้าทำงาน 
      
- กส. 10    บันทึกการตรวจงาน
       - กส. 11    บันทึกการตอกเสาเข็ม
      
- กส. 011
  ใบส่งรายงานผลการก่อสร้างของวันสิ้นงวดงาน
      
- กส. 013  ใบประหน้าส่งรายงานผลการทำงานนอกเวลาราชการ (กส.08)
                          ใบเบิกเงินค่าตอบแทนควบคุมงาน 

       
       
เกี่ยวกับสัญญา
      -  เอกสารแก้ไขสัญญา
         
-  เอกสารงานเพิ่มงานลด
    
 
-  หนังสือขอส่งงาน
         
-  ส่งแผนการทำงาน
         
-  ส่ง
รายชื่อผู้ควบคุมงาน
         
-  สรุปสัญญาการก่อสร้าง
         
-  สิ่งก่อสร้างในระยะประกัน


 

       
      
เอกสารเก็บในรูปแบบ PDF FILE  ท่านสามารถป้อนข้อมูลและสั่งพิมพ์งาน และบันทึกงานไว้ในเครื่องของท่านได้
ก่อนใช้แบบฟอร์มให้ท่าน
DOWNLOAD FILE  --->>>  Adobe Acrobat Reader 7.0