รายชื่อศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ 1-100 | ลำดับ 101-200 | ลำดับ 201-300ลำดับ 301-400 |
| ลำดับ 401-500 | ลำดับ 501-600ลำดับ 601-700 | ลำดับ 701-800 | ลำดับ 801-884 |

ลำดับที่ 301-400

ลำดับ    ชื่อ-สกุล คณะ ปีที่เข้า ที่อยู่ หน่วยงาน จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัทพ์
301 นพ. อัครเดช  เพ็ญศิริ พ. 2509 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕,    ๐๑-๘๙๐๙๘๗๖
302 นพ. อัครเดช  เพ็ญศิริ พ. 2509 สนง. สาธารณสุขขอนแก่น   ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง   ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐๔๓-๒๒๖๐๔๒ ,  ๐-๔๓๓๒๗๙๙๗
303 รศ. สมเดช   พินิจสุนทร พ. 2510 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๓๑๐๔
304 นพ. อุทัย  อุโฆษณาการ พ. 2510 โรงพยาบาลชุมแพ    อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   ๐-๔๓๓๑-๑๐๑๑ , ๐-๔๓๓๑-๒๐๔๔
305 ศ. ปิยทัศน์  ทัศนาวิวัฒน์ พ. 2512 ภาควิชาอายุรศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๖๘๖ , ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๙
306 ผศ. กัลยา  เจือจันทร์ วท.ม.   ภาควิชาอายุรศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๖๘๖ , ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๙
307 อ. ธวัชชัย  โพธิ์เฮือง สพ.บ   ภาควิชาอายุรศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๖๘๖ , ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๙
308 ผศ. จิตเจริญ   ไชยาคำ พ. 2513 ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๙
309 รศ. พิศาล   ไม้เรียง พ. 2514 ภาควิชาอายุรศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๖๘๖ , ๐-๔๓๓๔-๘๔๐๐
310 รศ. อมอร  ไม้เรียง พ. 2514 ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๐
311 รศ. ทวี  ศิริวงศ์ พ. 2515 ภาควิชาอายุรศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๖๘๖ , ๐-๔๓๓๔-๘๔๐๑
312 รศ. วรชัย  ตั้งวรพงศ์ชัย พ. 2516 ภาควิชารังสีวิทยา    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๑
313 รศ. พิพัฒน์  ศรีเบญจลักษณ์ พ. 2518 ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก                                               คณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๐๒๙
314 ผศ. วัชรา  บุญสวัสดิ์ พ. 2519 ภาควิชาอายุรศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๖๘๖ , ๐-๔๓๓๔-๘๔๐๒
315 อ. อำพร     ไตรภัทร พ. 2519 ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก                                           คณะเทคนิคการแพทย์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๖-๒๐๒๙
316 นพ. วิชัย  อัศวภาคย์ พ. 2521 โรงพยาบาลน้ำพอง   อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310 ๐-๔๓๔๔-๑๐๑๑-๒
317 ผศ. จิตติมา  ศิริจีระชัย พ. 2522 ภาควิชาอายุรศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๖๘๖ , ๐-๔๓๓๔-๘๔๐๓
318 นพ.หญิง จิตรสุดา   สิทธีอมร พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002  
319 นพ. วีระชัย   วรรณสารเมธา พ. 2523 โรงพยาบาลอ.พล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 ๐-๔๓๔๑-๔๗๑๐-๒
320 ผศ. เตือนจิต  คำพิทักษ์ พ. 2531 ภาควิชาชีวเคมี     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๖
321 พ.ญ. คัชรินทร์   ภูมิคม พ. 2533 ภาควิชาเภสัชวิทยา    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๗
322 อ. ศิริมาศ  กาญจนวาศ พ. 2533 ภาควิชาเภสัชวิทยา   คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๗
323 ผศ. เอื้อมแข   สุขประเสริฐ พ. 2540 ภาควิชาอายุรศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๗๖๘๖ , ๐-๔๓๓๔-๘๔๐๔
324 ผศ. กนก   สีจร พ.   ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา                            คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๕
325 พ.ญ. กมลรัตน์  ปิติยา พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
326 ผศ. กุสุมา   ชูศิลป์ พ.   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๒
327 พ.ญ. เกวลิน   เลขานนท์ พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
328 อ. จรรยา  จิระประดิษฐา พ.   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๒
329 นพ. จิรวัฒน์  หล่อประดิษฐ์ชัย พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
330 พ.ญ. จิระพร   อมรฟ้า พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
331 นพ. ชนธีร์  บุณยะรัตเวช พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
332 ศ. ชวนชม   สกนธวัฒน์ พ.   ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา                             คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๕
333 นพ. ชัยมงคล   จันทศ พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
334 ผศ. ไชยยุทธ์   ธนไพศาล พ.   ภาควิชาศัลยศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๓๘
335 อ. ณัฐชา  ภัทรผดุงกิจ พ.   ภาควิชาพยาธิวิทยา    คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๓๘
336 พ.ญ. ทรรศรัศมิ์   สูตะบุตร พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
337 นพ. ธนภัทร   รัตนภากร พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
338 พ.ญ. ธารินี  ตั้งเจริญ พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
339 ผศ. ธีรเกียรติ    เจริญเศรษฐศิลป์ พ.   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๔
340 นพ. ปกรณ์   โลห์เลขา พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
341 ผศ. ปัตพงษ์   เกษสมบูรณ์ พ.   ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๓๑๐๔
342 อ. ปิยธิดา  คูหิรัญญรัตน์ พ.   ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๓๑๐๔
343 อ. สุชาดา   ภัยหลีกลี้ พ.   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002  
344 พ.ญ. ปิยะฉัตร  เลขานนท์ พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
345 พ.ญ. พวงมะลิ  ประเวศวรารัตน์ พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
346 พ.ญ. พูนพิสมัย   พันธุจริยา พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
347 ผศ. ไพบูลย์   บุรณรักษ์ พ.   ภาควิชาสรีรวิทยา         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๔
348 นพ. ยิ่งยง  ต่ออุดม พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
349 รศ. ยุพา  คุ่คงวิริยพันธ์ พ.   ภาควิชาสรีรวิทยา        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๔
350 อ. เยาวลักษณ์   ฉ่ำกระมล พ.   ภาควิชาพยาธิวิทยา    คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๓๘
351 พ.ญ. รจนา  จักรเมธากุล พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
352 พ.ญ. รสสุคนธ์  ศรีพัฒนาวัฒน์ พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
353 พ.ญ. รัชนี   แซ่ลี้ พ.บ.   ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๔๘๐๓
354 นาง ขวัญเรือน  จำปาวงษ์ พย.บ.   ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๔๘๐๓
355 นาง เบ็ญจพร  แก้วทอง พย.บ.   ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๔๘๐๓
356 นาง วรางคณา   แสนนาม พย.บ.   ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๔๘๐๓
357 นพ. รัฐฤกษ์  อรุณากูร พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
358 อ. รัตนา  พิเคราะห์งาม พ.   ภาควิชาสรีรวิทยา         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๔
359 พ.ญ. ลัลลิยา ธรรมประทานกุล พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
360 รศ. วรรณภา  อิชิดะ วท.ด.   ภาควิชาสรีรวิทยา         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๔
361 นพ. วโรดม  ลิ้มศรีเจริญ พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
362 รศ. วัชรัตน์   หลิมรัตน์ พ.   ภาควิชาสรีรวิทยา         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๔
363 รศ. วิไลวรรณ  กฤษณะพันธ์ พ.   ภาควิชาสรีรวิทยา        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๔
364 นพ. วีรวร  นคราวัฒน์ พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
365 นพ. ศิริเพ็ญ   มุขบัณฑิตพงษ์ พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
366 นพ. สกุลเกียรติ  ตันศิริคงคล พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
367 นพ. สุเทพ   อุดมแสวงทรัพย์ พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
368 นพ. สุมาลี   ฮั่นตระกูล พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
369 นพ. สุวิชชา  ศรีผดุงกุล พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
370 พ.ญ. สุธาสินี   ประคุณศึกษาพันธ์ พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
371 ผศ. สุธี  ไกรตระกูล พ.   ภาควิชาโสต   ศอ   นาสิก  และลาริงซ์วิทยา          คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๖,๐-๔๓๒๔-๓๓๓๖
372 รศ. สุมิตร   สุตรา พ.   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๒
373 ผศ. สุรพล  เวียงนนท์ พ.   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๒
374 อ. สุวรรณี   วิษณุโยธิน  พ.   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๒
375 ผศ. เสมอเดือน   คามวัลย์ พ.   ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๔
376 นาย อนุกูล   สวัสดิพานิช                    (นักวิทยาศาสตร์)  พ.   ภาควิชารังสีวิทยา   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๒
377 รศ. อมร  เปรมกมล พ.   ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๓๑๐๔
378 นพ. อมฤต   สุวัฒนศิลป์ พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
379 นพ. อมฤต  ตาลเศวต พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
380 นพ. อรสิริ  ธนธานี พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
381 นางสาว อรอร    ธงอินเนตร พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
382 นพ. เอกลักษณ์   วโนทยาโรจน์ พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
383 ผศ. อรพิน  ผาสุริย์วงษ์ พ.   ภาควิชาสรีรวิทยา         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๙๔
384 พ.ญ. อรพินท์  รัตนพันธมณี พ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
385 รศ. อรุณี  เจตศรีสุภาพ พ.   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๒
386 ศ. พลศักดิ์   จิระวิบูลวรรณ พ.   ภาควิชาออร์โธปิดิกส์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๓๔-๘๓๘๑
387 นพ. สามารถ  ธรรมจารี พ. 2496 ๒๒๗/๔๓  ถ.หลังศูนย์ราชการ    อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000  
388 นพ. สุนทร  ศรีโพธิ์ พ. 2500  ๔๐๖-๘ ถ.หน้าเมือง  อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๒๒-๒๔๕๕
389 พ.ญ. อรุณ  วีระเศษฐ์กุล  พ. 2494 ๑๖๒  ถ.ศรีจันทร์    อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๒๒-๒๓๓๗
390 น.ส. อรวรรณ  ลี้ทองอินทร พ.วช. 2532 โรงพยาบาลจิตรเวศขอนแก่น   แผนกพยาบาล   จังหวัดขอนแก่น 40000  
391 นพ. สุรินทร์  ตัง พ.วช. 2534 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น   อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๓๓-๖๗๘๙
392 นพ. ประวิทย์  แสงทวีสุขสกุล พ.วช. 2536 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  อ.เมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 ๐-๔๓๓๓-๖๗๘๙
393 ร.ต.อ. หญิง ศศิธร  พรไพรินทร์ พย 2531 สารวัตร งาน ๒ กก. ๔ บก อภ. ภ ๔  ถ.ศูนย์ราชการ  อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
394 คุณ เกตุแก้ว  จินดาโรจน์ พย   ศูนย์สุขภาพจิต เขต ๖   อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
395 ร.ต.อ.หญิง ศศิธร  พรไพรรินทร์ พย. 2531 สารวัตร งาน ๒ กก ๔ บก อภ. ภาค ๔ ถ.ศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น 40000 (๐๔๓)๒๔๗-๑๑๕,๐๑-๖๖๑-๑๔๓๐
396 ผศ. สุฬาภรณ์   โสตะ พย. 2520 ภาควิชาสุขศึกษา   คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓-๖๙๐๖,๐-๔๓๓๖-๒๐๗๒
397 นางสาว นพวรรณ   แก้วชินพร พย.บ.   ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๔-๔๘๐๒
398 นาง จินตนา   บุญจันทร์ ค.ม.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
399 นพ. จิรพงศ์  วรรณบุญฤทธิ์ พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘
400 นพ. ชัยภัทร  ชุณหรัศมิ์ พ.บ.   โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ๐-๔๓๒๓๗๖๐๖ ,๓๖๒๐๑๑, ๓๖๒-๐๐๘