line decor
หน้าหลัก | ออกจากระบบ
line decor
คำสั่งคณะ/มหาวิทยาลัย/อื่นๆ
คำสั่งมหาวิทยาลัย ปี 2552
คำสั่งที่
เรื่อง
วันที่
15 มีนาคม 2552
15 มีนาคม 2552
1/2552
แ่่ต่งตั้งกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
15 มีนาคม 2552
เิพิ่มเติม...
คำสั่งคณะ ปี 2552
คำสั่งที่
เรื่อง
วันที่
5 กันยายน 2551
17 เมษายน 2551
1/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์รอบพิเศษ สาขาวิชา ชีวเคมีทางการแพทย์
7 มกราคม 2551
      เิพิ่มเติม...

คำสั่งภาควิชา
คำสั่งภาควิชาฯ ปี 2552
คำสั่งที่
เรื่อง
วันที่
4 มิถุนายน 2552
28 พฤษภาคม 2552
29 เมษายน 2552
29 เมษายน 2552
5/2552
แต่งตั้งคณะทำงานสัมมนาการบริหารภาควิชา
15 มีนาคม 2552
4/2552
แต่งตั้งคณะทำงานสัมมนาการศึกษาระดับปริญญาตรี
15 มีนาคม 2552
3/2552
แต่งตั้งคณะทำงานสัมมนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
15 มีนาคม 2552
2/2552
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยอย่างยั่งยืนและ
โครงการประสบการณ์ตรงจากพี่สู่น้อง
15 มีนาคม 2552
1/2552
แ่่ต่งตั้งกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
15 มีนาคม 2552
เิพิ่มเติม...
คำสั่งภาควิชาฯ ปี 2551
คำสั่งที่
เรื่อง
วันที่
30 ธันวาคม 2551
3 ธันวาคม 2551
5 กันยายน 2551
2/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชา
17 เมษายน 2551
1/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์รอบพิเศษ สาขาวิชา ชีวเคมีทางการแพทย์
7 มกราคม 2551
      เิพิ่มเติม...