ช่องการการรับ
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2557

ช่องทาง

โครงการ

รหัส

จำนวนรับ
ทั้งสิ้น
(288 คน)

ระยะเวลา
การศึกษา
(ปี)

ระยะเวลา
ใช้ทุน
(ปี)

หมายเหตุ

รับตรงโดยวิธีพิเศษ
ของ
คณะแพทยศาสตร์

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
และภาษาอังกฤษ
(คลิกดูรายละเอียดที่นี่)
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.50
รับสมัคร 15-29 กรกฏาคม 2556
สอบ 31 ส.ค.-1 ก.ย. 2556

MDX

44

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ.
(คลิกดูรายละเอียดที่นี่)
-รับจาก 20 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
รับสมัคร 15-29 กรกฏาคม 2556
สอบ 31 ส.ค.-1 ก.ย. 2556

MD02

76

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
(CPIRD)
(คลิกดูรายละเอียดที่นี่)
-รับตามภูมิลำเนาจาก 16 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
รับสมัคร 1-10 ต.ค. 2556
สอบ 26-27 ต.ค. 2556

MD03
(รพ.ขอนแก่น)

24

6

3

ชดใช้ทุน 3 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางได้

MD04
(รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ)

16

6

3

MD05
(รพ.อุดรธานี)

16

6

3

MD11
(รพ.มหาสารคาม)

16

6

3

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
(ODOD)
(คลิกดูรายละเอียดที่นี่)
-รับตามภูมิลำเนาจาก 13 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
รับสมัครสอบคัดกรอง 10-23 ส.ค. 2556
สอบคัดกรอง  21 ส.ค. 2556
เข้าค่ายเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ 7-18 ต.ค. 56
สอบรอบสุดท้าย 26-27 ต.ค. 2556

MD07
(รพ.ขอนแก่น)

24

6

12

-ชดใช้ทุน 4 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
หรือ เวชศาสตร์ครอบครัว ได้
-ชดใช้ทุน 5 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์
หรือ ออร์โธปิดิกส์ ได้
-ชดใช้ทุน 6 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ 
กุมารเวชศาสตร์ หรือ สูติ-นรีเวชวิทยา ได้

MD08
(รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ)

16

6

12

MD09
(รพ.อุดรธานี)

16

6

12

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
(คลิกดูรายละเอียดที่นี่)
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.50
รับสมัคร 15-29 กรกฏาคม 2556
สอบ 31 ส.ค.-1 ก.ย. 2556

DTX

10

6

3

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์
กับ คณะทันตแพทยศาสตร์
สมัครสอบ กับ คณะแพทศาสตร์

รับตรง โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โควต้า มข.)

รับตรง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(คลิกดูรายละเอียดที่นี่)
-รับจาก 20 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 5 ภาคการศึกษา
(ดูประกาศจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

001

20

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

 

รับตรง โดย
กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.)

รับตรง ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย
(คลิกดูรายละเอียดที่นี่)
-รับจากทั่วประเทศ
-รับผู้จบ ม 6 หรือกำลังศึกษาชั้น ม. 6
วิทย์/คณิต
(ดูประกาศจาก กสพท.)

-

20

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

 

Back