สมัครตามโครงการที่มีสิทธิ์ฯ
 MDX. หมดเขตรับสมัคร
MD02. หมดเขตรับสมัคร
DTX. หมดเขตรับสมัคร
ODOD หมดเขตรับสมัคร
CPIRD หมดเขตรับสมัคร
รับตรงโควต้า มข.
กสพท.หมดเขตรับสมัคร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ
สำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google
ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิขาขีพเวชกรรม (ศรว.)

**********
จำนวนผู้เข้าชม

URL Counter
*******
ปรับปรุง 2 ก.ค.58
----
 
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา          ถาม-ตอบ        
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (
MDX) ปีการศึกษา
2560
คลิกที่นี่


*******************************************************************************************
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอให้แก้ไขสัญญาค้ำประกันนักศึกษาแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และ
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
โดยให้นักศึกษาแพทย์ใหม่
ปีการศึกษา 2559
ที่ทำสัญญาไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 และ 2 ก.พ.59
ดำเนินแก้ไขสัญญาค้ำประกันใหม่ และให้ลงวัน เดือน ปี ตามที่ได้ทำสัญญาไปแล้ว
ส่งเอกสารสัญญาค้ำประกัน 4 ชุด กลับไปยังศูนย์แพทย์ฯ ตามที่ตนเองสังกัด 
คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน CPIRD  คลิกที่นี่
-
แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน ODOD  คลิกที่นี่
*******************************************************************************************
 

 

ลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร..
043-363407
โทรสาร.. 043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th

สโมสรนักศึกษาแพทย์ คลิ้ก >>  
https://www.facebook.com/ToBeMedKKU