คลิกสมัครแต่ละโครงการ
 MDX. ดูผลคะแนนสอบ
MD02.ดูผลคะแนนสอบ
DTX. ดูผลคะแนนสอบ
ODOD พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
CPIRD ขยายเวลาถึง 23 ตค.นี้
รับตรงโควต้า มข.
รับตรง กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการสำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

จำนวนผู้เข้าชม

get code for tracking website
โดย.. ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลับขอนแก่น
โทร..043363407
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                 ถาม-ตอบ
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการ CPIRD 57 ถึง วันที่ 23 ต.ค. นี้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 2 มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่ (10 ต.ค.57)
************************************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 2 มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่ (10 ต.ค.57)
************************************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 2 มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่ (10 ต.ค.57)
************************************************************************************************
-
กำหนดการรายงานตัว และทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ คลิกที่นี่(10 ต.ค.57)
-
แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ คลิกที่นี่ (10 ต.ค.57)
-
แบบฟอร์มสละสิทธิ์เข้าศึกษาฯ คลิกที่นี่ (20 ต.ค.57)

************************************************************************************************
ประกาศแก้ไข เพิ่มเติม การรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (
CPIRD)
ประจำปีการศึกษา 2558
 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2557 คลิกที่นี่(21 ต.ค.57)
************************************************************************************************

โครงการ CPIRD/ODOD
ตารางสอบวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557  คลิกที่นี่(15 ต.ค.57)
ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คลิกที่นี่
(15 ต.ค.57)
ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

************************************************************************************************