คลิกสมัครแต่ละโครงการ
 MDX. ดูผลคะแนนสอบ
MD02.ดูผลคะแนนสอบ
DTX. ดูผลคะแนนสอบ
ODOD หมดเขตรับสมัคร
CPIRD หมดเขตรับสมัตร
รับตรงโควต้า มข.
รับตรง กสพท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการสำนักทะเบียน มข.
E-Mail KKU.
Google

จำนวนผู้เข้าชม

get code for tracking website
โดย.. ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลับขอนแก่น
โทร..043363407
ppt-consort
  หลักสูตร               ช่องทางการรับเข้า            ปฏิทินการรับสมัคร              ติดต่อเรา                 ถาม-ตอบ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 2 มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่ (10 ต.ค.57)
************************************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 2 มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่ (10 ต.ค.57)
************************************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านขั้นตอนที่ 2 มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่ (10 ต.ค.57)
************************************************************************************************

-
แบบฟอร์มสละสิทธิ์เข้าศึกษาฯ คลิกที่นี่ (20 ต.ค.57)

************************************************************************************************
สนามสอบการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มี 4 สนาม ดังนี้
1. สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  คลิกที่นี่
(28 ต.ค.57)
2. สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คลิกที่นี่
(28 ต.ค.57)
3. สนามสอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  คลิกที่นี่
(28 ต.ค.57)
4. สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนคร  คลิกที่นี่
(28 ต.ค.57)
************************************************************************************************